headermetsterrenv10

Ontslag verwijtbaar handelen en gedrag

Ontslag wegens verwijtbaar handelen, wanneer kan dat?, recht op vergoeding?

Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer kan een reden voor ontslag zijn.
Hieronder leest u daar meer over.

Redelijke grond voor ontslag

Uw werkgever kan u alleen ontslaan als daar een redelijke grond voor is. Een voorbeeld van een redelijke grond is ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten.

Voorbeelden verwijtbaar handelen of nalaten

Bij verwijtbaar handelen of nalaten kan van alles bedacht worden. Het zal echter niet altijd zo zijn dat een kleine misstap gelijk een ontslaggrond oplevert.

Enige voorbeelden verwijtbaar handelen of nalaten zijn:

Maar zoals aangegeven, kan er ook sprake zijn van ander verwijtbaar gedrag. Telkens moet worden beoordeeld hoe ernstig het gedrag van werknemer is en of dit een reden is voor ontslag. Zo zal een enkele keer te laat komen vaak onvoldoende reden zijn voor ontslag, maar frequent te laat komen mogelijk wel.

De kantonrechter beoordeelt

Een werkgever kan de werknemer niet zomaar ( bijvoorbeeld mondeling of per brief ) ontslaan omdat hij vindt dat werknemer verwijtbaar handelde. De wet bepaalt dat werkgever daar eerst toestemming voor moet vragen aan de rechter ( zie voor de uitzonderingen verderop in dit artikel ).

De kantonrechter toetst of ontslag gezien het verwijt aan werknemer gerechtvaardigd is. De rechter zal daarbij niet alleen kijken naar het verweten gedrag, maar ook naar zaken als de lengte van het dienstverband en het verdere functioneren van werknemer. Heeft werknemer bijvoorbeeld een lange vlekkeloze staat van dienst, dan zal ontslag minder snel worden toegewezen .

Procedure kantonrechter

De procedure bij de kantonrechter wordt ingeleid met een Verzoekschrift van de werkgever, waarna de werknemer een Verweerschrift in kan dienen. De kantonrechter behandelt de zaak binnen 4 weken na de week waarin het verzoek is ingediend.
De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag ( bijvoorbeeld verwijtbaar gedrag ) , en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt( zoals bij verwijtbaar gedrag ). Ook mag er geen opzegverbod ( ziekte, zwangerschap ) gelden. Overigens is er ondanks een opzegverbod toch ontbinding mogelijk als het verzoek tot ontbinding geen verband hand met het opzegverbod.

 Niet altijd oordeel rechter noodzakelijk

Een voorafgaande goedkeuring van ontslag door de rechter is niet vereist in de volgende gevallen:

• bij ontslag tijdens de proeftijd.
• ontslag op staande voet
• ontslag van een bestuurder van een rechtspersoon
• als werknemer schriftelijk instemt met het ontslag.
• als werkgever en werknemer het contract met wederzijds goedvinden beëindigen (zie hieronder).

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer hebben altijd de mogelijkheid om in gezamenlijk overleg de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De daarbij te maken afspraken ( ontslagvoorwaarden ) worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Ontslagvergoeding bij verwijtbaar handelen of nalaten

In het geval werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, kunnen zij elke ontslagvergoeding afspreken die zij willen, of zonder vergoeding uit elkaar gaan.

Als de rechter oordeelt over de zaak en hij/zij van mening is dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, dan hoeft de werkgever niet de gebruikelijke transitievergoeding te betalen, of slechts een deel daarvan. Is het verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer niet als 'ernstig' te kwalificeren, dan heeft werknemer recht op de transitievergoeding.

Gaat het om een tijdelijk contract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid? Dan kan de rechter een vergoeding toekennen tot ten hoogste het bedrag aan loon over de resterende duur van het contract.

Hulp bij uw ontslagzaak

Onze Ontslagspecialisten verlenen inmiddels meer dan 20 jaar rechtshulp bij ontslag. Met onze specialisten bereikt u het maximale resultaat. Heeft u te maken met ontslag of dreigend ontslag, bijvoorbeeld in verband met verwijtbaar gedrag? , bel 0900 123 73 24 of mail

ontslag verwijtbaar handelen gedrag

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist