headermetsterrenv10

Zelf ontslag op staande voet nemen

Zelf ontslag nemen is vaak niet verstandig, tenzij u elders aan de slag kunt.

Als u zelf ontslag neemt, zult u uw inkomen verliezen en geen aanspraak kunnen maken op een ww-uitkering. Dat laatste kan anders zijn als uw werkgever zich ernstig misdraagt waardoor u feitelijk gedwongen bent de arbeidsrelatie te beëindigen. In dat geval heeft u als werknemer een drietal keuzes:

1. U zegt de arbeidsovereenkomst op met inachtneming van de opzegtermijn;
2. U verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter;
3. U neemt ontslag op staande voet.

Als u voor de eerste optie kiest, heeft u geen recht op WW. Bij opties 2 en 3 in veel gevallen wel, mits werkgever zich bewijsbaar ernstig heeft misdragen. Over optie 3: ‘ontslag op staande voet nemen’ leest u hieronder meer.

ontslag op staande voet nemen

Wanneer kunt u ontslag op staande voet nemen?

U kunt alleen met recht ontslag op staande voet nemen als werkgever een dringende reden geeft voor ontslag. Een dringende reden is aanwezig als werkgever zich zodanig misdraagt dat in redelijkheid niet van u gevergd kan worden dat u de arbeidsovereenkomst nog een dag langer voortzet.

Voorbeelden redenen ontslag op staande voet voor werknemer

In de wet ( artikel 7: 679 lid 2 BW ) staan een aantal voorbeelden van dringende redenen genoemd, waarbij werknemer gerechtigd is de arbeidsovereenkomst op staande voet te beëindigen, namelijk:
a. wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt dat dergelijke handelingen door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;
b. wanneer hij de werknemer diens familieleden of huisgenoten, verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden, of gedoogt dat een dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd;
c. wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet;
d. wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op behoorlijke wijze daarin voorziet;
e. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft;
f. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate verschaft;
g. wanneer hij op andere wijze grovelijk zijn verplichtingen veronachtzaamt welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
h. wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit medebrengt, de werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in het bedrijf van een andere werkgever te verrichten;
i. wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst;
j. wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten.

Naast bovengenoemde voorbeelden kunnen er ook andere redenen zijn waarbij werknemer zijn arbeidsovereenkomst op staande voet kan beëindigen. Bovenstaande opsomming is dus niet limitatief.

Recht op schadevergoeding

Als werkgever een dringende reden geeft voor ontslag op staande voet en u er voor kiest ontslag op staande voet te nemen, heeft u recht op een schadevergoeding te betalen door werkgever.
De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan het loon dat u nog zou worden betaald als de arbeidsovereenkomst op een regelmatige wijze tot een einde was gekomen. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of van bepaalde tijd met een opzegtermijn zou de arbeidsovereenkomst pas na afloop van de voor werkgever geldende opzegtermijn tot een einde zijn gekomen. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, dan zou de arbeidsovereenkomst pas op de afgesproken einddatum tot een einde zijn gekomen.

Recht op transitievergoeding

Als u langer dan 2 jaar in dienst was en werkgever ernstig verwijtbaar is, kunt u aanspraak maken op de zogenaamde transitievergoeding. De hoogte daarvan is onder andere afhankelijk van uw leeftijd, salaris en aantal dienstjaren, zie: transitievergoeding.

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet nemen

Het is van uiterst belang dat u op de juiste wijze ontslag op staande voet neemt als dat mogelijk is. Bestel daartoe onze voorbeeldbrief.

Vraag rechtshulp

Omdat ontslag op staande voet nemen ingrijpende gevolgen heeft, adviseren wij u altijd eerst te overleggen met onze ontslagspecialisten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist