headermetsterrenv10

Ontslag met wederzijds goedvinden - Gratis 1e advies

Ontslag met wederzijds goedvinden

Regelmatig geeft een werkgever een werknemer ontslag, of zegt de werknemer zelf de arbeidsrelatie op. Maar de arbeidsovereenkomst kan ook in onderling overleg, zogenaamd met ' wederzijds goedvinden ' eindigen. Werkgever en werknemer maken afspraken met elkaar die nadien schriftelijk worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Het initiatief van een dergelijke beëindidging gaat veelal uit van de werkgever. De werkgever vraagt de werknemer in te stemmen met een beëindigingsvoorstel. Indien de werknemer met het voorstel van de werkgever akkoord gaat, is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Als de werknemer het aanbod van de werkgever te mager vindt, kan hij een tegenvoorstel doen. Stemt de werkgever daarmee in, dan is er alsnog een overeenkomst tot stand gekomen, waarin de beëindiging van het dienstverband is geregeld.

ontslag met wederzijds goedvinden 2

Voordelen van een ontslag met onderling akkoord

Als partijen het in grote lijnen met elkaar eens zijn over het ontslag, is het weinig zinvol het ontslag te laten toetsen door een derde onafhankelijke partij zoals het UWV of de kantonrechter. Dat bespaart zowel de werkgever als de werknemer aanzienlijke juiridische kosten en tijd. Bovendien kan de werknemer van dat gegeven bij de onderhandeliingen handig gebruik maken, bijvoorbeeld om een betere schadevergoeding te bepleiten.

Het zal duidelijk zijn dat een werknemer niet zonder meer moet instemmen met een ontslag. De werkgever zal aan de medewerking van de werknemer een voordeel moeten verbinden, in de vorm van een vergoeding, outplacement, betaald verlof enzovoorts. Doet de werkgever dat niet, dan is het voor de werknemer niet meer aantrekkelijk om in te stemmen met een onderlinge ontslagregeling.

Wanneer een werkgever en een werknemer in onderling overleg het dienstverband beëindigen dan heet dat ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer zijn het dan met elkaar eens over het einde van het dienstverband en de daarbij horende ontslagvoorwaarden.

Afspraken over een dergelijk ontslag worden meestal vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst (VSO) Een andere vaakgebruikte term hiervoor is beëindigingsovereenkomst. Naast ontslag met wederzijdse toestemming zijn er andere manieren om een dienstverband te beeindigen, zoals via toestemming van UWV WERKbedrijf of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming en recht op ww

Belangrijk is dat indien u akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden u uw recht op ww behoudt. Daartoe moet het ontslag aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

Bij ontslag met onderling goedvinden moet onder meer aandacht worden besteed aan de voor de werkgever geldende opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst. Bij beëindiging met wederzijds goedvinden speelt de opzegtermijn namelijk een belangrijke rol. Een eventuele WW uitkering is mede hierop gebaseerd. Daarnaast dient er geen sprake te zijn van een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag en moet het initiatief tot ontslag uitgaan van de werkgever.

Inhoud ontslagregeling met onderling goedvinden

Ook is het belangrijk dat de werknemer aandacht besteedt aan de ontslagvergoeding. Zo is vaak een hogere ontslagvergoeding te realiseren met goed onderhandelen. Ontslagspecialist kan dat voor u doen.

Afspraken ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met onderling goedvinden moeten werkgever en werknemer op zijn minst afspraken maken over de reden en de urgentie van deze reden voor ontslag, over de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt en over de financiele afhandeling van het ontslag met wederzijds goedvinden.

Wat kunt u verder afspreken bij een ontslag met wederzijds goedvinden?

In feite staat het werkgever en werknemer vrij of vrijwel alle afspraken te maken die zij willen. Veel gebruikelijke afspraken zijn de volgende:

Vrijstelling werk: wordt werknemer vrijgesteld van werk? Zo ja, hoelang? En vervallen daarbij de opgebouwde vakantiedagen?

Vervalt het concurrentiebeding en relatiebeding? 

Inleveren eigendommen bedrijf: welke bedrijfseigendommen moet werknemer inleveren? Mag hij eventueel de lease-auto, telefoon, laptop behouden?

Getuigschrift en referenties: krijgt werknemer een positief getuigschrift mee, of een neutraal?  En hoe zit het met referenties?

Outplacementbudget: wordt werknemer een outplacementbudget aangeboden en zo ja, hoe hoog?

Juridische kosten: levert werkgever een bijdrage aan de juridische kosten van werknemer?

Studiekosten: moet werknemer nog studiekosten terug betalen of worden die kwijtgescholden?

Finale kwijting: spreken partijen finale kwijting af, of niet?

 

Voorbeeld beëindigingsovereenkomst

U kunt een handig voorbeeld voor een beëindigingsovereenkomst bij ons bestellen, klik daartoe op voorbeeld. U kunt dit model naar uw eigen wensen aanpassen.

Hoeveel bedenktijd is er na het aangaan van een ontslagregeling?

Als u als werknemer een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, is het redelijk dat u enige tijd krijgt om hierover na te denken en advies in te winnen. Een redelijke termijn is bijvoorbeel 1 á 2 weken.

Als er uiteindelijk een akkoord is bereikt over de beëindigingsregeling, heeft de werknemer nog 14 dagen de tijd om de ontslagregeling te herroepen.  Die termijn bedraagt zelfs 21 dagen als werknemer niet is gewezen op zijn herroepingsmogelijkheid.

Wat kan Ontslagspecialist voor u doen?

Onze juristen en advocaten zijn geheel gespecialiseerd in ontslagzaken. Wij hebben veel ervaring ( > 25 jaar ) met het beoordelen en onderhandelen over ontslag met wederzijds goedvinden. 

Wij kunnen voor u:

 • het ontslagvoorstel beoordelen;
 • beoordelen of de aangeboden regeling ww-veilig is;
 • beoordelen of een hogere ontslagvergoeding mogelijk is;
 • nagaan welke voorwaarden ontbreken of welke voorwaarden nadelig zijn;
 • u adviseren over de ontslagregeling
 • met uw werkgever of werknemer onderhandelen over de beste beëindigingsregeling.

Ook voor u de beste regeling? Hogere vergoeding gewenst?

Bij ontslag heeft u als werknemer vrijwel altijd recht op een ontslagvergoeding. Die vergoeding zou minimaal de wettelijke transitievergoeding moeten bedragen. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. In 2022 bedraagt de maximale transitievergoeding € 86.000 bruto ( of een jaarsalaris als dat hoger is ).

Hoewel de zogeheten transitievergoeding het uitgangspunt is bij het bepalen van de ontslagvergoeding, valt een hogere vergoeding vaak te realiseren. Dat is met name het geval als werkgever aanstuurt op ontslag vanwege (vermeend) niet goed functioneren of een verstoorde relatie. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist zijn bewezen succesvol in het realiseren van een hogere vergoeding voor werknemers. Schakel daarom direct onze hulp in.

Vraag rechtshulp: voorkom kostbare missers!

Wanneer u vragen hebt over ontslag met wederzijds goedvinden of over de afspraken in uw vaststellingsovereenkomst met een ww veilige regeling, dan kunt u terecht bij Ontslagspecialist. Het eerste advies omtrent ontslag met wederzijds goedvinden is gratis. .

Als u uw arbeidsrechtelijke kwestie bij ons in behandeling geeft, kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als in uw zaak een succesvol resultaat wordt behaald.  We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.

In veel gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent. We zullen altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak. In die gevallen kost onze professionele rechtshulp u niets.

Direct actie bij uw ontslag:

Een verkeerde aanpak kan kostbare missers tot gevolg hebben. Bel of mail daarom direct onze juristen en advocaten indien u geconfronteerd wordt met dreigend ontslag.

Antwoorden op al uw juridische vragen over ontslag met wederzijds goedvinden liggen binnen handbereik. Het eerste juridische advies is GRATIS.

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over wederzijds goedvinden.

ontslag met wederzijds goedvinden

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist