headermetsterrenv10

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Gratis 1e advies

Uw werkgever confronteert u met een vaststellingsovereenkomst. Ontslag dreigt en u vraagt zich af moet ik de overeenkomst ondertekenen?  en wat is een vaststellingsovereenkomst? Hieronder beantwoorden wij uw vragen en bieden wij u rechtshulp met resultaatsgarantie.

Een vaststellingsovereenkomst ( vaak afgekort als VSO ) is een bijzonder soort overeenkomst. Bij een dergelijke overeenkomst maken  partijen afspraken over de oplossing van een geschil of een andere onzekere situatie.

Hoe werkt ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Hoewel vso' s gesloten kunnen worden bij alle soorten geschillen, is deze overeenkomst vooral bij ontslagzaken populair geworden. Reden is dat veel werkgevers en werknemers opzien tegen een gerechtelijke procedure en het sinds enige jaren mogelijk is met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen met behoud van recht op een ww-uitkering.

ontslagspecialist op tv in netwerkontslagfilm

Heb ik recht op een ww-uitkering bij een vaststellingsovereenkomst?

Wil de VSO ww-veilig zijn dan moet deze overeenkomst aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn: 

 • initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient genomen te zijn door werkgever:
 • de voor werkgever geldende opzegtermijn moet in acht worden genomen;
 • het ontslag moet werknemer niet verwijtbaar zijn (denk aan diefstal, agressie en andere redenen voor ontslag op staande voet).

                                                                       wat is een vaststellingsovereenkomst            

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag

In de beëindigingsovereenkomst wordt de einddatum van de arbeidsovereenkomst bepaald. Daarnaast kunnen er diverse zaken afgesproken worden. Wij noemen er een aantal:

Ontslagvergoeding: heeft werknemer recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding? Zo ja, hoe hoog moet die zijn?

Vrijstelling werk: wordt werknemer vrijgesteld van werk? Zo ja, hoelang? En vervallen daarbij de opgebouwde vakantiedagen?

Vervalt het concurrentiebeding en relatiebeding? 

Inleveren eigendommen bedrijf: welke bedrijfseigendommen moet werknemer inleveren? Mag hij eventueel de lease-auto, telefoon, laptop behouden?

Getuigschrift en referenties: krijgt werknemer een positief getuigschrift mee, of een neutraal?  En hoe zit het met referenties?

Outplacementbudget: wordt werknemer een outplacementbudget aangeboden en zo ja, hoe hoog?

Juridische kosten: levert werkgever een bijdrage aan de juridische kosten van werknemer?

Studiekosten: moet werknemer nog studiekosten terug betalen of worden die kwijtgescholden?

Finale kwijting: spreken partijen finale kwijting af, of niet?

 

Welke vergoeding bij een vaststellingsovereenkomst?

Veel werkgevers bieden bij een vso de wettelijke transitievergoeding aan. Dat is een basale vergoeding die neerkomt op 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Echter valt door stevig onderhandelen vaak een hogere vergoeding  ( of andere gunstige voorwaarden ) af te spreken. Dat is met name het geval als de ontslagreden van werkgever discutabel is. Laat u hierover informeren door onze specialisten. Dat advies is GRATIS. Uiteraard kunnen wij ook voor u onderhandelen over een betere regeling. Laat die kans niet liggen!

Wie maakt een vaststellingsovereenkomst?

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een goede, rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst. Deze kan de werkgever zelf opstellen, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een goede template. Op onze speciale website Vaststellingsovereenkomst.org zijn diverse modeldocumenten te vinden. Deze kunt u als werkgever direct downloaden en voorzien van de juiste gegevens. Vervolgens stuurt u deze naar de betreffende medewerker.

Voorbeeldbrief met reactie werknemer na ontvangst van ( concept) vaststellingsovereenkomst

U bent werknemer en uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan.  Hoe moet u hierop reageren? Het is sowieso verstandig advies te vragen aan onze ontslagspecialisten. U kunt ook alvast een brief of e-mail aan uw werkgever sturen waarbij u zich beschikbaar houdt uw werk te blijven verrichten ( belangrijk voor recht op behoud loondoorbetaling ) en tijd vraagt om advies te in te winnen over de vaststellingsovereenkomst. Onze specialisten stelden voor dit doel een juridisch correcte voorbeeldbrief voor u op.  Bestel die brief bij ons door te klikken op: voorbeeldbrief reactie vaststellingsovereenkomst.

Kan ik een beëindigingsovereenkomst tekenen als ik ziek ben?

Als uw werkgever u een VSO aanbiedt als u ziek bent, is het in het algemeen niet verstandig akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, omdat u dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of een Ziektewetuitkering. Dat kan in sommige gevallen echter anders zijn, met name in het geval u ziek bent in verband met de omstandigheden op het werk en u verwacht snel hersteld te zijn op het moment dat u uit dienst gaat en niet meer met uw werkgever wordt geconfronteerd. Overleg situaties waarbij ziekte speelt altijd eerst met onze gespecialiseerde juristen en advocaten voordat u een arbeidsovereenkomst aangaat.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst tekenen als ik zwanger ben?

Tijdens zwangerschap kan een ww-veilige VSO worden aangegaan (tenzij u ziek bent als gevolg van de zwangerschap). Laat onze specialisten echter altijd checken of de tekst en inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheel  ww-veilig is. Bij zwangerschap kunnen wij vaak ook een hogere ontslagvergoeding voor u uitonderhandelen met uw werkgever. Als zwangere werkneemster geniet u namelijk extra ontslagbescherming die met een hogere vergoeding 'afgekocht' kan worden.

Kan een vaststellingsovereenkomst worden aangegaan bij een contract voor bepaalde tijd?

Als u werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het van belang om na te gaan of het bepaalde tijd contract een (tussentijdse) opzegmogelijkheid bevat. Indien dat niet het geval is kan de arbeidsovereenkomst niet ww-veilig tussentijds worden beëindigd.  Ww-rechten kunnen dan niet eerder ingaan dan na afloop van de periode waarvoor het arbeidscontract oorspronkelijk is aangegaan. Als het contract voor bepaalde tijd wél een opzegmogelijkheid voor werkgever bevat, kan wel via een vaststellingsovereenkomst worden geregeld dat de ww-rechten ingaan na afloop van de geldende opzegtermijn.

Kan ik een getekende vaststellingsovereenkomst ontbinden?

Omdat een VSO bedoeld is om een einde te maken aan een onzekere situatie kan een eenmaal gesloten vaststellingsovereenkomst slechts bij uitzondering ontbonden of vernietigd of herroepen worden. De volgende uitzonderingen zijn denkbaar:

a. op grond van de wet heeft de werknemer het recht om de vaststellingsovereenkomst binnen uiterlijk 14 dagen nadat deze is aangegaan te herroepen. Dit recht moet vermeld staan in de vaststellingsovereenkomst. Als dat niet vermeld staat bedraagt de herroepingstermijn 3 weken. Werknemer behoeft geen reden te hebben voor herroeping. Wilt u de overeenkomst herroepen bestel dan onze modelbrief herroepen ontbinden vaststellingsovereenkomst..

b. Ontbinding bij niet nakomen afspraken. Wordt bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de werkgever aan de werknemer een ontslagvergoeding zal betalen, maar doet werkgever dat vervolgens niet, dan zou dat kunnen leiden tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst.

c. Dwaling ( een verkeerde voorstelling van zaken) is niet zonder meer voldoende grond om een vaststellingsovereenkomst te vernietigen. Vereist is namelijk dat de dwaling tevens aan de andere partij te wijten is.

d. Misbruik van omstandigheden: soms zet de werkgever de werknemer zo erg onder druk een handtekening onder een vaststellingsovereenkomst te zetten dat gezegd kan worden dat werknemer niet ‘vrijwillig’ heeft ingestemd met de vaststellingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het dreigen met ontslag op staande voet indien werknemer niet onmiddellijk – zonder bedenktijd – de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Wat verandert aan de VSO in 2024 ?

vaststellingsovereenkomst 2024

Er verandert op zich weinig aan de regels betreffende de vaststellingsovereenkomst in 2023. De enige relevante wijziging betreft de wettelijke transitievergoeding. Zoals wellicht bekend heeft vrijwel iedere werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is globaal gezegd 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Die berekeningswijze blijft in 2023 gelijk. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt echter verhoogd van € 89.000 naar € 94.000. Daarbij blijft gelden dat in het geval het maximale jaarsalaris hoger is dan het maximale bedrag, dat jaarsalaris als maximum geldt.

Waar vind ik een model vaststellingsovereenkomst?

Wilt u als werkgever of werknemer de beschikking hebben over een model vaststellingsovereenkomst dat volgens de wettelijke regels is opgesteld, dan kunt u deze bestellen via onze website Vaststellingsovereenkomst.org, klik hiervoor op: model overeenkomst. U vindt hier voorbeelden van o.a. de gewone vso, maar ook van de vso na 2 jaar ziekte,  bij urenvermindering of Engelstalig.

Wat als ik niet akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

U hoeft niet akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Een werkgever kan u niet dwingen tot een akkoord! Maar als de inhoud van de beëindigingsovereenkomst een stuk gunstiger is dan de vermoedelijke uitkomst van een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter, valt er veel voor te zeggen wel akkoord te gaan. Onze specialisten kunnen voor u nagaan of uw kansen bij het UWV of de kantonrechter gunstig of minder gunstig zijn en wat u daar eventueel aan ontslagvergoeding kunt verwachten. Ook kunnen wij voor u onderhandelen met werkgever voor een betere regeling.

Laat uw overeenkomst altijd controleren voordat u iets ondertekent!

Het arbeidsrecht is complex. Een kostbare fout is zo gemaakt. Laat uw beëindigingsovereenkomst daarom altijd controleren voordat u ondertekent. Controle door onze specialisten is kosteloos, dus aarzel niet en stuur uw vaststellingsovereenkomst aan ons door ter controle.

U wilt een hogere ontslagvergoeding?

Vaak is het mogelijk een hogere ontslagvergoeding te realiseren dan die werkgever aanbiedt. Dat is met name het geval als de reden voor ontslag betwistbaar is, of werkgever andere wettelijke regels niet in acht neemt. Onze ervaren juristen en advocaten kunnen u helpen bij het realiseren van een hogere ontslagvergoeding of andere aantrekkelijke beëindigingsvoorwaarden. Wij zijn ervaren onderhandelaars en realiseren voor u het maximale resultaat. In sommige gevallen kunnen wij ook helpen ontslag te voorkomen.  Bel of mail daarom altijd onze ontslagspecialisten.

Unieke resultaatgarantie

Als u de onderhandelingen over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst aan onze ontslagspecialisten overlaat, zullen wij ons hard maken voor uw belangen, waarbij wij tevens proberen de kosten voor rechtshulp vergoed te krijgen door werkgever. Meestal slagen wij er in de kosten te verleggen naar de werkgever.

Ook in het geval uw werkgever niet bereid is de kosten te vergoeden, bieden wij u de unieke garantie dat de onderhandelingsinspanningen u niets kosten  ( tenzij andere afspraken met u zijn gemaakt) als de onderhandelingen niet leiden tot een betere regeling dan de werkgever u aanbiedt bij de start van de onderhandelingen.

U gaat er dus nooit op achteruit! Schakel daarom vandaag nog onze professionele rechtshulp in voor het onderhandelen over uw vaststellingsovereenkomst.

Waarom Ontslagspecialist inschakelen bij uw vaststellingsovereenkomst?

Er zijn veel redenen te noemen waarom u er goed aandoet de hulp van onze ontslagspecialisten in te schakelen, we noemen er enkele:

 • volledig gespecialiseerd in ontslagzaken, en met name ter zake van alles omtrent de VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ( zie onze brochure )
 • vlotte service, binnen 24 uur een 1e advies;
 • bekwame onderhandelaars;
 • meer dan 25 jaar kennis en ervaring;
 • we gaan altijd voor het beste resultaat;
 • zeer hoge waarderingscijfers van klanten ( 9,6 )!

 

Voorkom kostbare missers, ga voor het beste resultaat! GRATIS 1e advies

Omdat ontslag een ingrijpende gebeurtenis is met veel ‘valkuilen’, is het van belang hulp te vragen aan een gespecialiseerde ontslag jurist of ontslag advocaat.
Een kostbare fout is immers zo gemaakt. Onze juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben ruim 25 jaar ervaring met ontslag en de vaststellingsovereenkomst.  Zorg dat u geen fouten maakt en ga voor het beste resultaat.  Neem direct actie

Bel of mail Ontslagspecialist voor advies en rechtshulp.
Bel 0900 - 123 73 24  of mail ons.
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS

 

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist