headermetsterrenv10

Vaststellingsovereenkomst en de wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer hebben overeenstemming bereikt over het vertrek van werknemer. De afspraken die omtrent het vertrek zijn gemaakt, de zogenaamde vertrekregeling worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Volgens de regels van de WWZ – het nieuwe ontslagrecht- is de werkgever verplicht in de vaststellingsovereenkomst een bepaling op te nemen waarin de werknemer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst een termijn krijgt om de overeenkomst te herroepen. Dit wordt de wettelijke bedenktijd genoemd. Een door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst is daarmee niet langer definitief.

Wat is precies de wettelijke bedenktijd?

Sluiten werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan heeft de werknemer het recht om deze overeenkomt zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomt tot stand is gekomen, door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden. De werkgever is verplicht dat recht op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Doet hij dat niet dan bedraagt de termijn waar binnen de werknemer de overeenkomst kan ontbinden 3 weken.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

De bedenktijd gaat in na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
Wanneer is nu de overeenkomst tot stand gekomen?
De wet geeft daarover geen uitsluitsel.

De Rechtbank Rotterdam boog zich over die vraag en heeft in haar uitspraak van 10 februari 2016 [ECLI:NL:RBROT:2016:996] bepaald dat de bedenktermijn gaat lopen vanaf het moment dat partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend. De handtekening was dus doorslaggevend. Een akkoord via e-mail volstaat volgens Rechtbank Rotterdam niet.
De Rechtbank Leiden was een andere mening toegedaan en overwoog in haar uitspraak van 1 juni 2016 dat het schriftelijkheidsvereiste in het kader van de bedenktermijn niet zo ver gaat dat de bedenktermijn pas start als beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend. De kantonrechter concludeerde dat er over de essentialia van de beëindiging van het dienstverband was onderhandeld en uiteindelijk per email overeenstemming was bereikt. Volgens de kantonrechter was het op dat moment voor de werknemer duidelijk welke afspraken er waren gemaakt, waardoor zij op dat moment de consequenties van de beëindiging al kon overwegen.

Waarvan uitgaan en wat te doen?

Omdat het in de rechtspraak nog geen uitgemaakte zaak is wanneer de bedenktijd ingaat, is het voor de werknemer raadzaam het zekere voor het onzekere te nemen en uit te gaan van het standpunt van de Rechtbank Leiden. Derhalve vanaf het moment dat op hoofdlijnen de afspraken tot stand zijn gekomen. Meestal blijkt de instemming over en weer uit e-mails, maar dat kan bijvoorbeeld ook via een WhatsApp.

bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst

Wat gebeurt er nadat de vaststellingsovereenkomst is herroepen?

Continueren werkzaamheden. Wanneer werknemer de vaststellingsovereenkomst ontbindt vervallen de afspraken en blijft de arbeidsovereenkomst in stand. Werknemer heeft het recht de werkzaamheden voort te zetten, dan wel te hervatten.

Opnieuw onderhandelen. De werkgever heeft er veelal belang bij om toch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Werkgever kan met werknemer in gesprek gaan om te bezien welke voorwaarden alsnog ingewilligd dienen te worden om tot een definitief akkoord te komen. Komt er een nieuwe vaststellingsovereenkomst tot stand binnen 6 maanden na de ontbinding van de oorspronkelijke vaststellingsovereenkomst, dan kan werknemer zich niet nogmaals beroepen op de wettelijke bedenktijd.

Eenzijdige beëindiging. Komen partijen er na heronderhandeling niet uit dan kan werkgever besluiten naar de kantonrechter te stappen voor een ontbinding of ingeval van bedrijfseconomische redenen of na 2 jaar ziekte naar het UWV voor en ontslagvergunning.

Direct actie: Het ontslagrecht is niet eenvoudig. Een kostbare fout is zo gemaakt. Laat u daarom helpen door onze Ontslagspecialisten, bijvoorbeeld bij uw vaststellingsovereenkomst. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail. Het 1e advies is GRATIS

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2021 Ontslagspecialist