headermetsterrenv10

Transitievergoeding in 2020

 

Veel werknemers kunnen bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding ( de wettelijke vergoeding bij ontslag ).

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de regels over de transitievergoeding ingrijpend veranderd.. Meer werknemers krijgen krijgen recht op een transitievergoeding, maar de hoogte van de transitievergoeding voor oudere werknemers wordt verlaagd.  Wie heeft per 2020 recht op een transitievergoeding en hoe wordt vanaf 2020 de hoogte van de transitievergoeding berekend?

Wie heeft recht op een transitievergoeding, en wie niet?

In beginsel hebben alle werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als het arbeidscontract dat voor bepaalde tijd is aangegaan van rechtswege afloopt.

Als werknemer zelf ontslag neemt heeft hij geen recht op een transitievergoeding.

Als de werknemer echter zelf ontslag neemt omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt of ernstig nalatig is, kan wel recht op transitievergoeding bestaan ( overleg hier altijd over met een ontslagspecialist ).

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst, kan een werkgever niet verplicht worden een transitievergoeding te betalen. Maar uiteraard kunnen werkgever en werknemer dat wel afspreken.

Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Ook  de werknemer die wordt ontslagen omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of ontslagen wordt na het bereiken van deze leeftijd kan geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

In het geval werkgever failliet is gegaan of in de schuldsanering terecht is gekomen bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Tot slot kan geen aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding als de CAO voorziet in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Allen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt dan deze CAO-voorziening.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de regeling die vóór 2020 bestond is dat vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bestaat, zodat een arbeidsduur van minimaal 2 jaar niet meer vereist is.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over volledige duur van het dienstverband. Elke dag telt mee.

Simpel gezegd bedraagt vanaf 2020 de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Echter dient de vergoeding tot op de dag nauwkeurig berekend te worden, afronden op halve jaren of hele jaren mag niet meer.

Hoe te berekenen? Bepaal eerst hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij de bepaling kan worden uitgegaan van de periode vanaf de eerste dag van het dienstverband tot en met de beoogde einddatum van het contract.

Voorbeeld: werknemer is op 1 januari 2002 in dienst getreden en gaat 1 april 2020 uit dienst. Hij was dan 18 hele jaren en 90 dagen in dienst.
De transitievergoeding bedraagt dan 18 x 1/3 = 6 . Daar komt dan nog bij 90 dagen/ 365 dagen  = 0,2465 ste jaar. Dat laatste getal moet vermenigvuldigd worden met 1/3, waarna de breuk 0,082 resulteert. 
Het totaal van 6 + 0,082 = 6,082 . Dit getal dient vermenigvuldigd te worden met het bruto-maandsalaris.

Wat behoort tot het bruto maandsalaris?

Kijk voor het bruto maandsalaris in het arbeidscontract of de loonstrook. Tel daarbij op de vakantietoeslag. Als er vaste eindejaarsuitkeringen, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij zijn afgesproken, dienen deze ook bij het bruto loon te worden geteld. Ook de eventuele over de voorgaande drie jaren gemiddelde bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.
De jaarlijkse bonussen, winstuitkeringen, vakantiegeld etc, dienen uiteraard door 12 gedeeld te worden om het bruto maand bedrag te bepalen, waarna dit bedrag opgeteld kan worden bij het contractuele bruto-salaris.

Maximalisering transitievergoeding

Jaarlijks wordt een plafond gesteld aan de transitievergoeding. Ongeacht de uitkomst van de vergoeding die berekend is op bovengenoemde wijze kan de transitievergoeding nooit meer dan het maximum plafond ( € 84.000 in 2021, zie transitievergoeding in 2021 ) bedragen.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Hogere vergoeding vaak mogelijk

Werkgever en werknemer mogen in onderling overleg afwijken van de wettelijke regels over de transitievoeding. Zij kunnen een ontslagvergoeding afspreken die lager of hoger is dan de wettelijke vergoeding.  In veel gevallen is een hogere ontslagvergoeding mogelijk als de ontslagreden van werkgever ter discussie kan worden gesteld. Zo kan werknemer stellen dat hij wel voldoende functioneert, zijn functie niet vervalt, er herplaatsingsmogelijkheden zijn, enzovoorts.

Rechtshulp bij ontslag

De juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben veel ervaring met ontslagzaken, meer dan 25 jaar! Wij slagen er dan ook vaak in om voor onze klanten het maximale resultaat te bereiken. Heeft u te maken met een ontslag zaak of een kwestie over de transitievergoeding?  Bel 0900 123 73 24 of mail onze specialisten. Dat voorkomt kostbare missers. Het 1e advies is GRATIS.

 

transitievergoeding 2020

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist