headermetsterrenv10

Transitievergoeding bij ontslag -Hoe hoog in 2023? Meer mogelijk?

transitievergoeding bij ontslag

( for English version see: https://ontslagspecialist.nl/ontslag/compensation-for-dismissal-severance-pay-in-the-netherlands.html )

Uw werkgever wilt u ontslaan of uw arbeidsovereenkomst niet verlengen. Er komen dan veel vragen op u af. Eén van de belangrijkste vragen zal zijn: heb ik recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding)?

 

transitievergoedingtransitievergoedingtransitievergoeding

Sluit deze film


Veel werknemers kunnen bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding ( de wettelijke vergoeding bij ontslag ).
Wie heeft recht op die vergoeding en hoe wordt de hoogte van de vergoeding berekend?

 

Wie heeft recht op een vergoeding, en wie niet?

In beginsel hebben alle werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als het arbeidscontract dat voor bepaalde tijd is aangegaan van rechtswege afloopt.

alle werknemers die niet zelf ontslag nemen hebben recht op een transitievergoeding met de volgende uitzonderingen:

 • bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden (tenzij anders wordt afgesproken); 
 • de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist;

 • als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte;

 • als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd;

 • als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering/surseance terecht is gekomen.

 • als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding.

 • als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever.

Als werknemer zelf ontslag neemt heeft hij geen recht op een transitievergoeding.
Als de werknemer echter zelf ontslag neemt omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt of ernstig nalatig is, kan wel recht op transitievergoeding bestaan ( overleg hier altijd over met een ontslagspecialist ).

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd,, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst, kan een werkgever niet verplicht worden een transitievergoeding te betalen. Maar uiteraard kunnen werkgever en werknemer dat wel afspreken.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding als de CAO voorziet in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Allen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt dan deze CAO-voorziening.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over volledige duur van het dienstverband. Elke dag telt mee.
Simpel gezegd bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Echter dient de vergoeding tot op de dag nauwkeurig berekend te worden, afronden op halve jaren of hele jaren mag niet.

Hoe te berekenen? Bepaal eerst hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij de bepaling kan worden uitgegaan van de periode vanaf de eerste dag van het dienstverband tot en met de beoogde einddatum van het contract.
Voorbeeld: een werknemer is van aanvang arbeidsovereenkomst tot einde arbeidsovereenkomst 18 hele jaren en 90 dagen in dienst.
De transitievergoeding bedraagt dan 18 x 1/3 = 6 . Daar komt dan nog bij 90 dagen/ 365 dagen  = 0,2465 ste jaar. Dat laatste getal moet vermenigvuldigd worden met 1/3, waarna de breuk 0,082 resulteert. 
Het totaal van 6 + 0,082 = 6,082 . Dit getal dient vermenigvuldigd te worden met het bruto-maandsalaris.

De berekening kunt u ook uitvoeren met onze handige transitievergoeding berekentool.

Wat behoort tot het bruto maandsalaris?
Kijk voor het bruto maandsalaris in het arbeidscontract of de loonstrook. Tel daarbij op de vakantietoeslag. Als er vaste eindejaarsuitkeringen, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij zijn afgesproken, dienen deze ook bij het bruto loon te worden geteld. Ook de eventuele over de voorgaande drie jaren gemiddelde bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.
De jaarlijkse bonussen, winstuitkeringen, vakantiegeld etc, dienen uiteraard door 12 gedeeld te worden om het bruto maand bedrag te bepalen, waarna dit bedrag opgeteld kan worden bij het contractuele bruto-salaris.

Maximalisering transitievergoeding. De maximale vergoeding in 2023
Jaarlijks wordt een plafond gesteld aan de transitievergoeding. Ongeacht de uitkomst van de vergoeding die berekend is op bovengenoemde wijze kan de transitievergoeding nooit meer dan het maximum plafond ( € 89.000 in 2023 ) bedragen.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 86.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Hogere vergoeding vaak mogelijk
Werkgever en werknemer mogen in onderling overleg afwijken van de wettelijke regels over de transitievoeding. Zij kunnen een ontslagvergoeding afspreken die lager of hoger is dan de wettelijke vergoeding.  Die afspraken kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt bij de onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.

Extra vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid

In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever kan werknemer een extra vergoeding aan de kantonrechter verzoeken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: discriminatie, seksuele intimidatie, grove veronachtzaming van de re-integratieverplichtingen, valse ontslaggrond, en het opzettelijk verstoren van de arbeidsrelatie.

Extra vergoeding bij cumulatieve ontslaggrond


Sinds 1 januari 2020 geldt er op basis van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naast de acht ontslaggronden van de Wet werk en zekerheid (Wwz) een ‘negende’ zogeheten cumulatieve ontslaggrond. Hierdoor kunnen meerdere ontslaggronden die gedeeltelijk van toepassing zijn, samen reden zijn voor een volwaardig ontslag. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die niet zo goed functioneert en tevens verwijtbare handelingen heeft verricht.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt vanwege de cumulatiegrond heeft werknemer recht op een extra compensatie, namelijk van maximaal 50% van de transitievergoeding bovenop de gewone transitievergoeding. 

Verlaging van de transitievergoeding met gemaakte kosten voor ‘employabiliteit’ werknemer

Indien werkgever ten behoeve van de werknemer kosten heeft gemaakt met het doel werkloosheid te voorkomen of te bekorten ( denk aan outplacementkosten) dan kunnen deze kosten in mindering komen op de transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor scholingskosten die niet op de eigen functie van werknemer gericht zijn.

Bereken de vergoeding met handige rekentool

Door de vele variabelen is het niet gemakkelijk de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Om deze klus eenvoudiger voor u te maken vervaardigde Ontslagspecialist een handige rekentool waarmee u simpel online de transitievergoeding kunt berekenen. Klik voor de rekentool op: hoe hoog is de transitievergoeding?

Let op: tijdig opeisen vergoeding!

Als het goed is betaalt de werkgever de transitievergoeding uit zichzelf. Als werkgever echter niet wil of kan betalen, dient u binnen uiterlijk 3 maanden na einde arbeidsovereenkomst de transitievergoeding te vorderen via de rechter. Wij kunnen u daarbij helpen.

Advies en rechtshulp bij de transitievergoeding. Hogere vergoeding vaak mogelijk!

De regels omtrent de transitievergoeding en een eventuele aanvullende vergoeding zijn niet eenvoudig. Vraag daarom altijd advies voordat u instemt met ontslag of een vergoeding. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist zijn gespecialiseerd in alle regels over ontslag. Vanuit die expertise kunnen wij met uw werkgever onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Dat laatste is vooral mogelijk in het geval de reden van ontslag discutabel is.

Voorkom missers en raadpleeg altijd eerst onze specialisten. Bel 0900 – 123 73 24 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist