headermetsterrenv10

Opzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd - is dat mogelijk?

 

 opzeggen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd (tijdelijke arbeidsovereenkomst) eindigt 'van rechtswege'. Dit betekent dat er niks voor gedaan hoeft te worden. Sinds 1 juli 2015 geldt voor de werkgever wel een aanzegverplichting ( zie ook hieronder). Dat betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het contract afloopt moet informeren of het contract al dan niet zal worden verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dat niet of te laat dan is de werkgever een boete verschuldigd. Het niet voldoen aan de aanzegverplichting heeft geen gevolgen voor de beëindiging van rechtswege.

Maar wat als de werknemer of werkgever vóór de bepaalde einddatum al wil stoppen?

Opzeggen arbeidsovereenkomst mogelijk?

In beginsel kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet worden opgezegd.

De enige uitweg die het burgerlijk wetboek geeft voor tussentijdse opzegging is wanneer dit uitdrukkelijk, schriftelijk tussen partijen is overeengekomen in het arbeidscontract. Vaak heeft deze uitweg de vorm van een opzegbeding. In de arbeidsovereenkomst wordt dan vermeld dat zowel werkgever als werknemer tussentijds mogen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn.

Bij een opzegging van een contract voor bepaalde tijd zijn de normale regels met betrekking tot het opzeggen van een arbeidsovereenkomst van toepassing. Dit betekent dat de werkgever afhankelijk van de ontslaggrond een ontslagvergunning nodig heeft van het UWV Werkbedrijf of de instemming van de kantonrechter.

Schadevergoeding bij opzeggen zonder opzegbeding

Indien een arbeidsovereenkomst waarin geen opzegbeding is opgenomen toch tussentijds wordt opgezegd, dan is degene die opzegt schadeplichtig. Het bedrag waarvoor de opzegger schadeplichtig wordt is vaak gelijk aan de hoogte van het loon dat verschuldigd is voor de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Belangrijke uitzonderingen op het ontstaan van schadeplichtigheid zijn opzegging gedurende de proeftijd en opzegging wegens een dringende reden (ontslag op staande voet).

Aanzeggen of contract bepaalde tijd wordt voortgezet

Werkgever heeft de plicht om minimaal 1 maand voor de contractuele einddatum van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd aan werknemer mede te delen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Dit heet de aanzegplicht.

Directe hulp bij opzeggen arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd

De regels bij ontslag zijn complex. Een verkeerde aanpak kan vergaande gevolgen hebben. Bel ( 0900 - 123 73 24 ) of mail daarom direct onze Ontslagspecialisten bij ontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in 2023.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist