headermetsterrenv10

Ontslagprocedure - hoe gaat dat? wat zijn uw kansen? GRATIS check!

 

 Op de pagina einde "arbeidsovereenkomst " is een aantal manieren genoemd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In sommige gevallen van beëindiging is een daaraan voorafgaande ontslagprocedure vereist. 

Dit betreft de volgende ontslagprocedures:

-de opzegging van de arbeidsovereenkomst met gebruikmaking van de toestemming van het UWV Werkbedrijf;

-de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Hieronder worden deze twee procedures nader toegelicht.

Ontslagprocedure UWV

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, c.q. opzeggen vanwege bedrijfseconomische redenen dan wel na 2 jaar ziekte en de werknemer gaat niet akkoord met een opzegging, dan kan de werkgever een ontslagprocedure bij het UWV beginnen.  De werkgever vraagt dan toestemming voor opzegging (ontslagvergunning) aan het UWV Werkbedrijf. De ontslagprocedure is als volgt.

De werkgever vraagt (schriftelijk) toestemming aan het UWV Werkbedrijf om het dienstverband met betrokken werknemer te beëindigen. De werkgever dient de aanvraag inhoudelijk goed te onderbouwen. Dat wil zeggen dat ingeval van reorganisatie de bedrijfseconomische reden van het ontslag voldoende moet worden gemotiveerd. Het UWV heeft speciaal daartoe bestemde formulieren ontwikkeld die de werkgever verplicht is te gebruiken. Het UWV Werkbedrijf stuurt vervolgens bij deze ontslagprocedure een kopie van de door de werkgever geproduceerde stukken aan de werknemer. Met behulp van een vragenlijst kan de werknemer desgewenst verweer voeren in de ontslagprocedure tegen het verzoek van de werkgever. Onze ontslagspecialisten kunnen behulpzaam zijn bij deze ontslagprocedure.

Regelmatig krijgt de werkgever daarna weer gelegenheid op het verweer van de werknemer te reageren. En als laatste kan de werknemer weer op die reactie ingaan. Het dossier is dan compleet en wordt aansluitend ter beoordeling aan een adviescommissie voorgelegd.

Met inachtneming van het uitgebrachte advies zal het UWV Werkbedrijf een beslissing nemen omtrent het verlenen van de gevraagde toestemming. Indien die beslissing positief is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Indien de ontslagvergunning niet wordt verleend, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. In beide gevallen is de ontslagprocedure bij het UWV daarmee afgerond.

Ontslagprocedure bij de kantonrechter

In alle andere dan hierboven genoemde gevallen, kort gezegd indien de werkgever de werknemer wil ontslaan vanwege in de persoon gelegen omstandigheden, waaronder onvoldoende functioneren en een verstoring van de verhoudingen, de meest voorkomende gronden zijn, is de werkgever verplicht naar de kantonrechter te gaan om een ontbindingsverzoek in te dienen. Dit wordt een ontbindingsprocedure genoemd. De werkgever dient in deze ontslagprocedure een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. In aansluiting daarop wordt een datum bepaald voor de mondelinge behandeling. In de regel is dit binnen acht weken nadat het verzoek bij de rechtbank is binnen gekomen. De werknemer kan voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift indienen. Partijen krijgen van de kantonrechter de gelegenheid één en ander mondeling toe te lichten. De kantonrechter zal daarna nog de nodige vragen stellen.

De uitspraak zal normaal gesproken binnen 10 dagen aan partijen worden toegezonden. Het komt ook voor dat de kantonrechter al tijdens de zitting laat doorschemeren hoe hij/zij op het verzoek van de werkgever gaat beslissen. De kantonrechter kent de transitievergoeding toe bij toewijzing van het ontbindingsverzoek, als de werknemer niet ernstig verwijtbaar is. Is de werkgever ernstig verwijtbaar dan kan de kantonrechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Dat zal niet vaak aan de orde zijn. Ingeval de kantonrechter van mening is dat het belang van de werknemer om zijn baan te houden zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij een beëindiging van het dienstverband, zal het ontbindingsverzoek niet worden ingewilligd.

De arbeidsovereenkomst zal in dat geval worden voortgezet.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Naast genoemde twee formele procedures bij ontslag, worden veel ontslagzaken door werkgever en werknemer 'onderling geregeld'. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden ( ontslagdatum, ontslagvergoeding, enz.) van het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien werkgever en werknemer overeenstemming bereiken over de voorwaarden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Direct actie

Een ontslagprocedure is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij het nodige 'fout' kan gaan. Indien u als werknemer of werkgever te maken krijgt met een ontslagprocedure, is het daarom raadzaam tijdig advies in te winnen. De specialisten van Ontslagspecialist hebben veel ervaring bij alle ontslagprocedures.

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons bij een ontslagprocedure. Samen werken wij aan het beste resultaat!Het 1e advies is GRATIS.

 

ontslagprocedure

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist