headermetsterrenv10

Ontslag tijdens ziekte - kan dat? Ontslagbescherming?

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Ik ben ziek maar mijn werkgever gelooft dat niet en wilt mij ontslaan. Kan dat? Deze vraag wordt veel gesteld aan onze Ontslagspecialisten. Ook krijgen wij veel situaties voorgelegd waarbij de werkgever wel gelooft dat werknemer ziek is, maar toch van hem/haar af wil. Maar kan dat? Heeft u ontslagbescherming? Onderstaand de antwoorden.

Werkgever moet arbo-arts inschakelen

Als een werknemer zich ziek meldt, geldt de werknemer als ziek totdat een arbo-arts heeft vastgesteld dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheidswet. Het is dus niet aan de werkgever om te stellen dat een werknemer niet ziek is of aan het werk moet gaan. 

Ons advies aan werkgevers die twijfelen over de oprechtheid van de ziekmelding is daarom: schakel een arbo-arts in!

Wel of niet ziek? Second opinion

Het is dus de arbo-arts die vaststelt of werknemer al dan niet ziek is. Het kan voorkomen dat de werkgever of werknemer het niet eens is met het oordeel van de arbo-arts. Er bestaat dan de mogelijkheid een tweede arbo-arts te raadplegen voor een second opinion. Een second opinion  ( deskundigenoordeel ) kan ook worden gevraagd aan het UWV.

Het deskundigenoordeel van het UWV is echter niet bindend. Er is dus geen verplichting om het deskundigenoordeel op te volgen. Toch zal een rechter het deskundigenoordeel van het UWV vaak volgen.

Werknemer is ziek, maar werkgever wil ontslaan. Is dat mogelijk?

De eerste twee jaar van ziekte kan de werknemer slechts in uitzonderlijke gevallen worden ontslagen. Gedurende de eerste twee jaar van ziek zijn geniet de werknemer een sterke ontslagbescherming. Die ontslagbescherming kent wel een aantal uitzonderingen. Hieronder leest u in welke gevallen een zieke werknemer wél kan worden ontslagen.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Als werknemer 2 jaar of langer ziek is kan werkgever een opzegvergunning ( ontslagvergunning ) aanvragen bij het UWV.  Het UWV  zal die vergunning alleen afgeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• Werknemer kan door zijn ziekte zijn functie niet meer vervullen;
• de verwachting is dat werknemer niet binnen 26 weken weer aan werk kan (ook niet in geval van bijscholing);
• u heeft als werkgever met uw werknemer voldoende reïntegratie- inspanningen verricht, maar zonder resultaat.

Ontslag op staande voet

Ziekte is uiteraard geen reden om je als werknemer te misdragen. Bij ernstig wangedrag is dus altijd ontslag op staande voet mogelijk, ook al is de werknemer ziek.

Let op: ontslag op staande voet ( of dreiging daarmee ) komt nogal eens voor als werknemer niet aan het werk wil omdat hij zich zich voelt, terwijl de arbo-arts en werkgever van mening zijn dat het werk wél kan worden hervat. Neem in dergelijke urgente situaties altijd contact op met onze Ontslagspecialisten.

Ontslag tijdens de proeftijd

In het geval er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen is tijdens de proeftijd ( vrijwel ) altijd ontslag mogelijk. Werkgever kan dan ook de arbeidsovereenkomst in de proeftijd beëindigen, ook al is de werknemer ziek. Als werknemer doet u er goed aan te checken of de proeftijd wel rechtsgeldig is. In sommige arbeidscontracten is namelijk een langere proeftijd opgenomen dan wettelijk is toegestaan. Als dat het geval is geldt de proeftijd niet!

Aflopend contract voor bepaalde tijd

Een contract voor bepaalde tijd loopt automatisch van rechtswege af op de afgesproken einddatum.. Werkgever hoeft het contract daarom niet op te zeggen, zodat ook geen opzegverbod tijdens ziekte geldt.

Ontslag bij vaak ziek zijn

In uitzonderlijke gevallen is ontslag mogelijk van een werknemer die veelvuldig ziek is.  Hiertoe kan werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.  Een ontslagverzoek heeft echter pas kans als door het vaak ziek zijn de gevolgen voor het bedrijf en de collega’s bijzonder nadelig zijn en de werkomstandigheden niet zodanig gewijzigd kunnen worden dat werknemer minder vaak ziek wordt.

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen altijd besluiten om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Ziekte staat daaraan niet in de weg. Maar een dergelijke beëindiging is vaak niet verstandig voor de werknemer, omdat hij dan waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor een ww-uitkering of Ziektewet-uitkering.
Slechts in die gevallen dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is of samenhangt met de arbeidsrelatie of arbeidsomstandigheden kan een ontslag met wederzijds goedvinden een goede oplossing zijn. Vraag hierover altijd advies aan onze specialisten.

Ontbinding door de rechter
Bij de rechter kan altijd ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevraagd als er zich een ontslaggrond voordoet zoals deze in de wet staan omschreven. De belangrijkste ontslaggronden in de praktijk zijn: disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar handelen van werknemer. Arbeidsongeschiktheid ( ziek zijn ) is echter op zichzelf geen grond voor ontslag.

Vraag direct advies over ontslag tijdens ziekte

De regels omtrent ontslag bij ziekte zijn complex, een kostbare vergissing is zo gemaakt. Vraag daarom altijd advies aan onze gespecialiseerde advocaten en juristen. Bel: 0900 - 123 73 24 of mail. Het 1e advies is GRATIS

ontslag tijdens ziekte


Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist