headermetsterrenv10

Checklist vaststellingsovereenkomst - waar moet je op letten?

Checklist Vaststellingsovereenkomst

checklist vaststellingsovereenkomst

 

Tegenwoordig kan de werknemer op een ww-veilige manier de arbeidsovereenkomst met werkgever beëindigen. Dit gebeurt meestal met behulp van een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

Omdat er veel zaken rond het einde van de arbeidsovereenkomst in de vaststellingsovereenkomst kunnen en soms ook moeten worden geregeld, is een checklist handig om na te gaan of de belangrijkste zaken in de vaststellingsovereenkomst opgenomen zijn.

Ontslagspecialist stelde onderstaande checklist voor u op. We merken daarbij op dat het desondanks de voorkeur heeft uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren door de advocaten/juristen van Ontslagspecialist. Wij zorgen er voor dat u krijgt wat u toekomt en u voorkomt mogelijk kostbare fouten.

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst? : een checklist

1. Een Inleiding met de reden van ontslag :

Een korte beschrijving van de ontslagreden. Meestal wordt daarvoor de omschrijving 'verschil van inzicht over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht' gebruikt, maar er kunnen ook bedrijfseconomische redenen genoemd, zoals werkvermindering en bedrijfssluiting.

2. Vermeld dat de werkgever het initiatief tot het ontslag heeft genomen.

3. Vermeld dat geen sprake is van een dringende reden als bedoeld in art. 7:678 BW. 

(artikel 7:678 BW gaat over gedragingen die aanleiding zijn voor 'ontslag op staande voet').

4. Wijze waarop beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt, namelijk: met wederzijds goedvinden

5. einddatum van de arbeidsovereenkomst. Bij voorkeur dient de voor de werkgever geldende opzegtermijn in acht te worden genomen in verband met de ww-rechten van werknemer.

6. Ontslagvergoeding: kan werknemer aanspraak maken op een ontslagvergoeding? en zo ja per wanneer dient deze te worden betaald?

7. Een regeling in de vaststellingsovereenkomst voor het geval dat werknemer eerder dan de einddatum een andere baan vindt?

Wijzigt in dat geval bijvoorbeeld de einddatum en de ontslagvergoeding?

8. Wordt werknemer vrijgesteld van werk, en zo ja per wanneer?

9. Mag de eventueel vrijgestelde werknemer elders werken?

10. Vervallen de niet genoten vakantiedagen geheel of gedeeltelijk? 

11. Eindafrekening: Vermeld dat het salaris en vakantiegeld tot einddatum worden doorbetaald. Maak een afspraak over het wel of niet uitbetalen van een eventuele 13e maand of bonus en het uitbetalen of stopzetten van de onkostenvergoedingen.

12. Maak een afspraak in de vaststellingsovereenkomst of, en zo ja tot wanneer, de werknemer de bedrijfsmiddelen ( denk aan leaseauto, laptop en mobiele telefoon mag blijven gebruiken.

13. Ook een belangrijk punt van de checklist: Vermeld of werknemer nog eventuele leningen of studiekosten terug dient te betalen

14. Vergoedt werkgever kosten van rechtsbijstand van werknemer verband houdende met het ontslag?

15. Stelt werkgever een outplacementbudget ter beschikking?

16. Is er sprake van de collectieve verzekeringen ( zoals ziektekostenverzekering)? Zo ja, vermelden dat deze per einddatum, wordt beëindigd. 

17. Regeling over de wijze waarop het ontslag intern en extern wordt gecommuniceerd

18. Onverkorte handhaving van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen
geheimhoudingsbeding

19. Blijft het concurrentiebeding en/of relatiebeding (voor zover deze bestaan) in stand, of komt deze te vervallen?

19. In hoeverre kan werknemer een positief (of neutraal) getuigschrift of referenties tegemoet zien?

20. Dienen er bedrijfseigendommen te worden ingeleverd. Zo ja, welke en hoe en wanneer?

Denk daarbij aan: leaseauto, telefoon, PC/laptop, creditcard, sleutels, toegangspas, bedrijfskleding, gereedschap, documenten, etc.

21.Wat gebeurt er in geval van ontslag op staande voet vóór de einddatum?

Meestal wordt voor een dergelijk geval afgesproken dat werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding en mogelijke andere zaken geregeld in de vaststellingsovereenkomst.

22. Spreek af dat partijen de inhoud van de beëindigingsovereenkomst geheim houden; uiteraard mogen zij de inhoud wel delen met het UWV en hun raadslieden.

23. Werkgever kan werknemer laten verklaren dat hij geen toezegging dan wel concreet
uitzicht heeft op ander werk. Indien werknemer dat namelijk wel blijkt te hebben, voor of tijdens ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, kan zijn aanspraak op een ontslagvergoeding komen te vervallen.

24. Vanaf 1 juli 2015: vermeld dat werknemer een bedenktijd heeft van 14 dagen, waarbinnen hij/zij de  vaststellingsovereenkomst kan vernietigen door een schriftelijke verklaring gericht aan werkgever

25. Finale kwijting. Partijen verklaren dat zij met uitzondering van hetgeen is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst geen verdere vorderingen op elkaar hebben.

checklist vaststellingsovereenkomst

Maak goede afspraken, voorkom missers bij de vaststellingsovereenkomst!

De bovenstaande genoemde inhouds onderwerpen van de checklist-vaststellingsovereenkomst zijn een richtlijn voor een goede vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is echter geen 'confectie'. Een op uw eigen situatie toegesneden beëindigingsovereenkomst is altijd het beste. De advocaten/juristen van Ontslagspecialist kunnen u helpen bij het opstellen van een correcte vaststellingsovereenkomst waarbij uw rechten optimaal gewaarborgd zijn. Wij kunnen ook met uw werkgever of werknemer onderhandelen over de meest gunstige regeling. Samen bereiken wij het beste resultaat! Ga daarom niet zelf aan de slag, maar bel Ontslagspecialist 0900 - 123 73 24 of mail.

Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist