headermetsterrenv10

Arbeidscontract ontbinden - hoe gaat dat? Gratis 1e advies

Arbeidscontract ontbinden


Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst willen werknemer en werkgever een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Maar arbeidscontracten zijn niet altijd langdurig. Er kan een reden komen om het arbeidscontract te ontbinden.

Opzeggen en ontbinden

Een werknemer kan altijd de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn opzeggen. De uitzondering op die regel is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarin geen tussentijdse opzegmogelijkheid in is opgenomen.
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst eveneens opzeggen, maar die opzegging is niet rechtsgeldig indien de werknemer daarmee niet instemt. De werkgever zal in dat geval voor het beoogde rechstgevolg een ontslagprocdure moeten doorlopen. De reden van het gewenste ontslag bepaalt de ontslagroute: UWV of kantonrechter. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen  zal de werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV.  Na verkregen toestemming kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Ook ingeval van langdurige ziekte dient de werkgever bij het UWV aan te kloppen om toestemming voor opzegging te vragen. 

In alle andere gevallen waarbij de werknemer niet instemt met opzeging zal de werkgever de kantonrechter moeten vragen om het  arbeidscontract te ontbinden,  Uiteraard moet er ook dan een reden zijn voor ontbinding (ontslag). De wet bepaalt dat sprake dient te zijn van een redelijke grond en geeft een limitatieve opsomming van die gronden. De belangrijkste gronden zijn disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie.

Ontbinden arbeidscontract voor zover vereist

Het kan ook voorkomen dat werkgever de werknemer op staande voet heeft ontslagen, maar niet zeker weet het ontslag op staande voet terecht was. Werkgever kan dan voor de zekerheid ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter vragen, namelijk voor het geval het arbeidscontract niet door een rechtsgeldig ontslag op staande voet is geëindigd.
Een ontbinding voor zover vereist kan ook gevraagd worden indien werkgever om een andere reden er niet zeker van is dat het arbeidscontract is beëindigd. Bijvoorbeeld indien werknemer betwist zelf opgezegd te hebben of er onduidelijkheid is over ontslag in de proeftijd.

Ontbindingsprocedure

De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter wordt ingeleid met een op schrift gesteld ontbindingsverzoek, waarna de andere partij de gelegenheid krijgt een verweerschrift in te dienen. Daarna vindt een zitting plaats bij de kantonrechter, waarbij partijen hun standpunten mondeling kunnen toelichten.

Indien de kantonrechter tot ontbinden van het arbeidscontract overgaat zal hij de werknemer die 2 jaar of langer in dienst is de transitievergoeding toekennen. Is sprake van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer dan kan de kantonrechter de trnsitievergoeding geheel of gedeeltelijk weigeren. Is sprake van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever dan kan de kantonrechter een extra vergoeding toekennen.

Voor sommige werknemers ( bijv. zieke of zwangere werknemers) geldt een verhoogde ontslagbescherming. De kantonrechter zal daarom terughoudend zijn om arbeidsovereenkomsten van deze categorieën werknemers te ontbinden.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.

Ontbinding arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen ook in onderling overleg besluiten het arbeidscontract te beëindigen. Er is dan sprake van beëindiging met wederzijds goedvinden. De beëindigingsvoorwaarden ( o.a. einddatum en eventuele ontslagvergoeding) worden dan meestal vastgelegd in een schriftelijke beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Werknemer dient er daarbij met name op te letten dat hetgeen in een dergelijke overeenkomst wordt vastgelegd zoveel mogelijk ‘ww-veilig’ is. U kunt dat door onze Ontslagspecialisten laten toetsen.

Hulp bij ontbinden arbeidscontract


Voor hulp bij ontbinding arbeidscontract(en) en vragen over ontslag en het ontslagrecht kunt u terecht bij onze juristen en advocaten. Bel hiervoor naar 0900 – 123 73 24 of mail uw vraag door te klikken op: arbeidscontract ontbinden. Het eerste advies = GRATIS

arbeidscontract ontbinden

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist