headermetsterrenv10

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ontslagspecialist.nl

Ontslagspecialist.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap Omni Iure B.V, te Amsterdam, handelsregister nr. 33.22.3527, die zich ten doel stelt het verlenen van rechtshulp in de breedste zin, waaronder het leveren van modeldocumenten. Bij het verlenen van rechtshulp kan Ontslagspecialist.nl zich laten bijstaan door door haar ingeschakelde (hulp)personen.

Ontslagspecialist.nl verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken, uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Onder ‘cliënten’ dient in het kader van deze voorwaarden te worden verstaan (rechts)personen die gebruik maken van de diensten en producten van Ontslagspecialist.nl, waaronder telefonische adviezen, adviezen per e-mail en het beschikbaar stellen van modelcontracten, modelbrieven, modelclausules en checklists.

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Ontslagspecialist.nl afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Ontslagspecialist.nl in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, of anderszins schade aan (rechts)personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Ontslagspecialist.nl aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Ontslagspecialist.nl afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Ontslagspecialist.nl in verband met die verzekering draagt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de desbetreffende zaak, of ter zake van de leverantie, aan cliënt gefactureerde bedrag (exclusief BTW), tot een maximum van € 1.000,00. De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Ontslagspecialist.nl of haar rechtshulpverleners.

Betreffende aansprakelijkheid voor het leveren van modeldocumenten gelden de hieronder in de artikelen 5 en 6 opgenomen bepalingen.

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop de cliënt met de schade en met Ontslagspecialist.nl als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

Indien Ontslagspecialist.nl een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is Ontslagspecialist.nl tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor een door deze (rechts)persoon begane fout. Indien door Ontslagspecialist.nl de opdracht wordt verleend als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van de cliënt, verleent de cliënt aan Ontslagspecialist.nl de bevoegdheid om, indien de betreffende (rechts)persoon haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheid te aanvaarden.

Indien gebruik gemaakt wordt van modeldocumenten ( waaronder modelcontracten, modelbrieven, modelclausules en checklists) die door Ontslagspecialist.nl via haar website of anderszins beschikbaar worden gesteld, geschiedt dit onder de navolgende bepalingen.

Hoewel Ontslagspecialist.nl grote zorg besteedt aan het actueel houden van deze modellen, kan zij niet garanderen dat daarin altijd de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak zijn geïmplementeerd . Ontslagspecialist.nl wijst er verder op dat er situaties en/of omstandigheden kunnen zijn waarin de modellen niet voorzien en waardoor deze niet of minder geschikt zijn voor het specifieke doel waarvoor deze worden gebruikt. Het gebruik van de modeldocumenten is geheel voor eigen risico van de cliënt cq. afnemer en de gebruiker. Ontslagspecialist.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de modelcontracten en modeldocumenten.

Persoonsgegevens van cliënten van Ontslagspecialist.nl worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de versterkte opdracht. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden onder meer activiteiten zoals het uitnodigen voor seminars en het zenden van nieuwsbrieven door Ontslagspecialist.nl verstaan. Indien een cliënt hiertegen bezwaar heeft, kan de cliënt dat doorgeven aan Ontslagspecialist.nl, waarna de persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketing bestand zullen worden verwijderd.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde modeldocumenten en andere producten blijven berusten bij Ontslagspecialist.nl. Cliënt cq. afnemer van de modeldocumenten en overige producten mag deze documenten en producten slechts voor eigen gebruik gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan en in strijd met de Auteurswet het geleverde, al dan niet in aangepaste vorm, te publiceren en te verspreiden, waaronder het te koop aanbieden of gratis ter beschikking te stellen aan derden, met uitzondering van de eigen medewerkers van cliënt cq. afnemer.

Op de rechtsverhouding tussen Ontslagspecialist.nl en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Amsterdam zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Ontslagspecialist.nl en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

Niet alleen Ontslagspecialist.nl, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Ontslagspecialist.nl hebben verlaten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Ontslagspecialist.nl is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33 22 3527

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist