headermetsterrenv10

Aanzegging einde arbeidsovereenkomst, aanzegplicht

 aanzeggen einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst, aanzegplicht

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ( tijdelijk arbeidscontract) dan heeft werkgever de verplichting om werknemer tijdig te informeren of het contract wordt voortgezet na het bereiken van de oorspronkelijk beoogde einddatum, of dat het contract niet wordt voortgezet.
De aanzegging dient schriftelijk plaats te vinden en minimaal 1 maand voor het bereiken van de oorspronkelijke einddatum.

De aanzegverplichting geldt alleen voor de werkgever. Werknemer heeft geen plicht van te voren mede te delen of hij het contract wil beëindigen of verlengen.

Geldt de aanzegverplichting voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten?

Nee, de aanzegverplichting geldt alleen voor arbeidscontracten met een looptijd van 6 maanden of langer. De verplichte aanzegging geldt ook niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of een vervangen zieke of zwangere werknemer terugkeert.

Wat als werkgever de aanzegplicht niet nakomt?

Als werkgever de aanzegplicht niet, of niet op tijd, nakomt dan heeft dat niet tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Daar is pas sprake van als de werknemer door blijft werken na de oorspronkelijke einddatum.

Het niet nakomen van de aanzeggingsverplichting heeft wél tot gevolg dat werkgever een financiële vergoeding van 1 bruto maandsalaris ( inclusief vakantiegeld en andere vaste looncomponenten) aan werknemer dient te betalen. Deze vergoeding geldt als werkgever in het geheel niet heeft aangezegd. Heeft werkgever wel aangezegd, maar niet uiterlijk 1 maand van te voren, dan is werkgever de vergoeding naar rato verschuldigd. Voorbeeld: werkgever zegt niet 1 maand van tevoren op, maar slechts 1 week. Werkgever is dan ¾ x 1 maandsalaris = ¾ maandsalaris verschuldigd.
Over de vergoeding dient loonbelasting te worden ingehouden, zodat werknemer het bruto salaris minus loonbelasting ontvangt.

Let op: bovengenoemde financiële sanctie is ook van toepassing als werkgever mondeling de aanzegging heeft gedaan, maar niet schriftelijk. Een aanzegging per e-mail ( of eventueel per What's-app ) zal overigens als een schriftelijke aanzegging worden beschouwd. Wel zal zo nodig bewezen moeten worden dat een dergelijke electronische aanzegging is ontvangen door werknemer.

U bent werkgever

 

Voorbeeld aanzeggingsbrief
Ontslagspecialist heeft een tweetal model aanzeggingsbrieven voor u opgesteld die u bij ons kunt bestellen. De modellen zijn – uiteraard – juridisch correct en worden u geleverd in een Word-versie zodat u de modellen eenvoudig aan uw eigen wensen kunt aanpassen.
U kunt de voorbeeld aanzegbrieven bestellen door te klikken op: 

aanzegging einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

aanzegging voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Aanzegging opnemen in arbeidsovereenkomst?

Het is mogelijk reeds bij het aangaan van het arbeidscontract op te nemen dat het arbeidscontract niet wordt verlengd bij het bereiken van de einddatum. Ook daarmee wordt aan de aanzeggingsplicht voldaan. Op voorhand mede delen dat het contract niet wordt verlengd kan evenwel ‘tactisch’ niet handig zijn, omdat de werknemer dan mogelijk minder gemotiveerd zijn werk zal doen.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Wilt u de beschikking hebben over een juridisch correct model van een arbeidscontract klik dan op: voorbeeld arbeidsovereenkomst. 

U bent werknemer

Let op: tijdig de vergoeding opeisen

In het geval uw werkgever de aanzegverplichting niet nakomt, is werkgever er toe gehouden om per einddatum van de (oorspronkelijke) arbeidsovereenkomst de financiële vergoeding aan werknemer te betalen. Een goede werkgever zal deze verplichting uit zichzelf nakomen. Betaalt uw werkgever de aanzegvergoeding niet, dan dient u zelf bij werkgever om betaling te verzoeken. Als werkgever uw verzoek niet inwilligt, kan u via een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter de vergoeding opeisen. Dat verzoekschrift dient binnen uiterlijk 2 maanden na einddatum van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend te zijn. Doet u dat niet binnen die termijn, dan zijn uw rechten vervallen. De termijn van 2 maanden kan niet worden gestuit door het sturen van een aanmaning of stuitingsbrief.

Rechtshulp van Ontslagspecialist

Als u vragen heeft over de aanzeggingsplicht, of u wilt rechtshulp bij het verkrijgen van de financiële vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan kunnen de ervaren juristen en advocaten van Ontslagspecialist u van dienst zijn. Bel 0900 - 123 73 24 of mail

Het 1e advies is GRATIS.

 

 

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist