headermetsterrenv10

ontslag

Let op het concurrentiebeding!

 

 

Een half miljoen euro aan boetes voor overstap naar concurrent

 

concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst kan een concurrentiebeding worden opgenomen. 

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk overeengekomen is en het beding is opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ( vast contract ). Soms is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract ook toegestaan, maar dan moet er wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Dat een geldig concurrentiebeding serieus moet worden genomen blijkt uit onderstaand geschil dat aan de rechter is voorgelegd.

Wat was het geval?

De werknemer was sinds 2017 als commercieel medewerker in dienst van het Leidse handelsbedrijf West Coast Supply dat handelt in dranken, parfums en verzorgingsartikelen.
Medio 2020 stapte de werknemer over naar de directe concurrent Van Caem.
Korte tijd na zijn overstap, die de werknemer vanzelfsprekend niet aan West Coast Supply had gemeld, kreeg de werkgever gegevens in handen waaruit werd afgeleid dat de werknemer in nagenoeg dezelfde functie actief was voor de concurrent Van Caem. De werknemer maakte bij het uitvoeren van zijn functie gebruik van zakelijke informatie van de oude werkgever.
West Coast Supplies heeft de werknemer voor de rechter gesleept vanwege schending van het concurrentie-, relatie-, en geheimhoudingsbeding uit zijn arbeidscontract.

Verweer werknemer

De werknemer erkende dat hij bij de overstap gebruik had gemaakt van gevoelige bedrijfsinformatie van West Coast Supply.
Als verweer voerde hij aan dat de bepalingen in het arbeidscontract te streng waren, vanwege de termijn van 3 jaar voor de werking van het concurrentie- en relatiebeding. Daarnaast dacht hij dat werkgever geen beroep zou doen op het concurrentiebeding, omdat werkgever dat ook niet gedaan had bij collega’s van hem die al eerder waren overgestapt naar de concurrent. Verder wees hij erop dat hij slechts 2,5 maand voor de concurrent had gewerkt. Ook zijn salaris van 3800,- zou niet in verhouding staan tot de boete. Ten slotte voerde de werknemer aan dat hij in die korte periode bij de werkgever (ca 5 jaren) bloot was gesteld aan ‘pesterijen, scheldkanonnades en intimidatie’.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter meende inderdaad dat de termijn in het concurrentiebeding te lang was, en wijzigde dit naar 1 jaar, de gebruikelijke termijn. Voor het overige ging de rechter niet mee in het betoog van de werknemer. Wegens de erkenning van de werknemer oordeelde de rechter dat er duidelijk sprake was van een flagrante schending van het concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding en relatiebeding.
Omdat zijn arbeidscontract een maximum van één miljoen euro hanteert en de rechter de boetes matigde, moet de werknemer zijn ex-werkgever een half miljoen euro aan boetes betalen.
De tegenwerping van de werknemer dat de gematigde boete veel te hoog is ten opzichte van zijn inkomsten, werd van tafel geveegd. De kantonrechter vindt de schendingen zo ernstig, dat de hoge boete passend is. Daarbij speelt een rol dat de man zelfs na de ontdekking van zijn overstap nog een tijdje onder een schuilnaam en zzp-constructie voor de concurrent bleef werken.
"Deze overtredingen zijn zeer kwalijk en in hoge mate verwijtbaar, omdat de werknemer zich van de ontoelaatbaarheid van zijn handelen bewust was" aldus de kantonrechter.
Ook wijst de kantonrechter erop dat Van Caem heeft beloofd de boetes voor de werknemer te zullen betalen. Als het bedrijf die belofte nakomt, kan de werknemer nog met de schrik vrijkomen.

Wat valt hiervan te leren?

Bent u werknemer met een concurrentiebeding?, neen dat beding niet lichtvaardig op. Neem het serieus. Onderhandel desnoods met uw huidige werkgever over het beperken of laten vervallen van het concurrentiebeding.

Bent u werkgever?  Neem dan altijd een concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst die u sluit met werknemers op strategische- en 'bedrijfsgevoelige' posities.  Wij kunnen dergelijke arbeidsovereenkomsten voor u opstellen.

 

Gratis ontslag advies


Als je wordt ontslagen komt er veel op je af. Je werk en inkomen staan op het spel.
Je zit bij dreigend ontslag met veel vragen:: kan ik wel worden ontslagen?, heb ik recht op een ontslagvergoeding?, hoe zit het met een ww-uitkering?, enz.

Gezien deze onzekere situatie, zit je waarschijnlijk niet te wachten op nog meer onzekerheid, bijvoorbeeld de kosten van een advocaat of jurist. Vraag daarom bij Ontslagspecialist naar de mogelijkheden voor gratis rechtshulp bij ontslag.

Gratis advies van Ontslagspecialist

De juristen en advocaten van onze organisatie Ontslagspecialist kunnen je vaak GRATIS helpen bij je ontslagzaak. Dat gaat als volgt. Je belt of mailt met onze specialisten. Je krijgt dan een eerste gratis advies over jouw ontslagsituatie.

Ook onderhandelingen en verdere rechtshulp vaak zonder kosten

Als na het advies over jouw ontslag verdere rechtshulp nodig is, bijvoorbeeld onderhandelingen met je werkgever, dan kunnen wij die onderhandelingen voor je voeren. Bij die onderhandelingen zullen wij proberen de kosten voor rechtshulp te verleggen naar werkgever. Meestal lukt dat. Je hebt dan zelf geen kosten voor de onderhandelingen met je werkgever en het vastleggen van het onderhandelingsresultaat.

gratis ontslag advies


Ervaren advocaten en juristen

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist zijn allen geheel gespecialiseerd in het ontslagrecht en hebben meer dan 20 jaar ervaring. We kunnen hierdoor jouw kansen in een ontslagzaak goed inschatten en je uitstekend adviseren en vertegenwoordigen. Het is dan ook niet voor niets dat wij zeer hoog scoren met reviews.
Wat kunnen wij vaak regelen bij ontslag?
Als wij in de bres springen voor jouw ontslagzaak, kunnen wij vaak veel voor je regelen. Denk aan:

 • Voorkomen van ontslag
 • Een andere functie
 • Ontslagvergoeding
 • Ww-veilige regeling
 • Vrijstelling van werk met loondoorbetaling
 • Uitbetalen vakantiedagen en vakantiegeld
 • Verval concurrentiebeding
 • Outplacement vergoeding
 • Overname auto, telefoon, laptop
 • Positief getuigschrift.

Wil jij ook de beste ontslagregeling?


Als je ontslaghulp aan ons vraagt, zullen wij altijd voor het beste resultaat voor jou gaan. Meestal kan dat gratis. Jouw belangen staan bij ons voorop! Wil jij ook de beste regeling? Bel ( 020 6160 120 ) of mail ons direct. Wij staan klaar om je te helpen. 1e advies geheel Gratis.

Ontslag bij ongewenste intimiteiten - Ontslagspecialist helpt!

 

Wat zijn ongewenste intimiteiten?
Ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, zijn een vorm van seksueel ongewenst gedrag. Dit kunnen ongewenste betastingen zijn, maar ook seksistisch getinte opmerkingen. Wanneer het slachtoffer het gevoel heeft dat zijn of haar grens is overschreden, is er sprake van ongewenste intimiteiten. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat de werkgever de zorgplicht voor een veilige werkomgeving heeft. Werkgever is dus verplicht seksuele intimidatie tegen te gaan. Vermoedt of weet werkgever van seksuele intimidatie dan is actie door werkgever vereist. Die actie dient wel zorgvulidig te zijn. Vraag hierover advies aan onze specialisten.

ontslag op staande voet seksuele intimidatie

Ontslag volgt niet altijd bij seksuele intimidatie

De wet stelt dat werkgever ongewenste intimiteiten dient te bestrijden. De manier waarop, dient onderdeel te zijn van het arbobeleid van de onderneming. Met bestrijden worden niet alleen preventieve maatregelen en repressieve maatregelen bedoeld. Of ontslag, of zelfs ontslag op staande voet mogelijk is, is afhankelijk van diverse omstandigheden. Uiteraard is dat de ernst van het gedrag, maar ook zaken als de lengte van het dienstverband spelen daarbij een rol. Alhoewel een werkgever dus actie moet ondernemen, volgt ontslag niet per se op ongewenste intimiteiten. Ook andere sancties zijn denkbaar.

Ontslag op staande voet of ontslag wegens verwijtbaar handelen

In ernstige gevallen zal ontslag van de werknemer volgen. Dit kan middels contractontbinding via de rechter wegens verwijtbaar handelen of een verstoorde verhouding. Mogelijk kan er ook ontslag op staande voet volgen. In dat laatste geval wordt de zich misdragende werknemer per direct ontslagen. Deze heeft dan meestal geen recht meer op loon en ook niet op een ontslagvergoeding en een WW-uitkering.

In het geval van contractontbinding wegens verwijtbaar handelen, verloopt de ontslagroute via de kantonrechter. De werknemer ontvangt dan tot de ontbindingsdatum van het contract loon.

Alternatieven voor ontslag

Ontslag als sanctie voor seksuele intimidatie ligt in de praktijk minder voor de hand dan u wellicht zou vermoeden. Enkel het vaststellen van het plaatsvinden ervan is nog niet voldoende om een ontslag te rechtvaardigen. Worden de ongewenste intimiteiten als niet ernstig genoeg bevonden of kunnen deze niet worden bewezen, dan zal ontslag niet mogelijk zijn. Echter ook bij lichte vergrijpen is werkgever verplicht de kwestie goed aan te pakken én sancties te nemen. Dit kan bijvoorbeeld een schorsing zijn, of het veranderen van functie of arbeidsplaats.

Hulp bij ontslag ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten zijn een gevoelig onderwerp. Ook is de rechtspraak en regelgeving over dit obderwerp niet latijd duidelijk en nog in ontwikkeling. Laat u daarom altijd door onze ontslagspecialisten adviseren over dit lastige onderwerp. Een kostbare en/of pijnlijke fout is namelijk zo gemaakt.  Bel 020 6160 120 of mail ons.

Wat kan een advocaat voor mij doen bij ontslag?


Een ontslagrechtadvocaat kan u op verschillende manieren helpen. Allereerst kan hij
aangeven of het ontslag wel terecht gegeven is, ook kan hij berekenen of de geboden
ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd) hoog genoeg is. Daarnaast
kan een advocaat u in specifieke situaties bijstaan door te controleren of het ontslag rechtsgeldig is. Het is dus zeer belangrijk om
uw ontslag te laten nakijken door een expert.

advocaat bij ontslag

Wanneer mag ik wel en niet ontslagen worden?

Volgens de wet moet er een geldige reden zijn om een werknemer te ontslaan. Redenen
voor ontslag van een werknemer zijn bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid,
onvoldoende presteren of vanwege economische bedrijfsredenen. Hier zitten wel haken
en ogen aan. Zo moet de werkgever u voorafgaand aan het ontslag al aangegeven
hebben dat u niet goed presteert. Mocht dit niet verbeteren in de periode hierna, dan
kan een ontslag op basis van onvoldoende prestaties pas gegrond zijn. Er zijn ook wetten
die aangeven wanneer er geen reden is voor ontslag. Denk hierbij aan de zes weken na
een bevalling, de eerste twee jaar dat u arbeidsongeschikt bent of omdat u lid bent van
een vakbond.

Onze jursiten en advocaten kennen de wet en de ontslagregels, wij checken of in uw geval ontslag mogelijk is.

Mag ik ontslagen worden bij ziekte of zwangerschap?


Als de werknemer zwanger of ziek is, kan deze in principe niet ontslagen worden. Er zijn
wel enkele uitzonderingen op deze regel. Als u bijvoorbeeld regelmatig lang ziek bent,
kan de werkgever u ontslaan als u zich onvoldoende inzet om te re-integreren. Bij
zwangerschap kunt u wel ontslagen worden als u bijvoorbeeld in een proefperiode zit of
een tijdelijk contract hebt. Dit moet dan wel een geldige reden hebben, die losstaat van
uw zwangerschap. Als u het gevoel heeft dat uw ontslag wel met uw zwangerschap te
maken heeft, dan raden wij u aan om direct contact op te nemen met een advocaat.

Hoe kan een advocaat helpen na ontslag?

Een ontslag moet op een goede manier uitgevoerd worden, anders kan dit vervelende
gevolgen hebben. Een niet juist uitgevoerd ontslag kan bijvoorbeeld uw recht op het
verkrijgen van een WW-uitkering tot gevolg hebben. Ook kan een advocaat onderzoeken
of de geboden ontslagvergoeding volstaat in uw situatie. Mogelijk heeft u recht op een hogere ontslagvergoeding. Door de hulp van een advocaat
in te schakelen, weet u zeker dat u geen vergoeding misloopt of onrechtvaardig
ontslagen wordt. Ook kunnen wij u helpen bij het realiseren van een goede ontslagregeling met een vaststellingsovereenkomst. 

ontslag advocaat 2

Gratis ontslagadvies

Bent u ontslagen, of dreigt ontslag? Bel ( 020 6160 120 ) of mail ons dan direct. Wij helpen u! U voorkomt daarmee kostbare missers en behaalt met ons het maximale resultaat. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Het eerste advies = GRATIS

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist