headermetsterrenv10

ontslag

Transitievergoeding 2021

 

Hoe zit het met de transitievergoeding in 2021?

U dreigt te worden ontslagen of onderhandelt over een vaststellingsovereenkomst. Op welke ontslagvergoeding kunt u dan rekenen in 2021?

Transitievergoeding is de basis

In de wet is omschreven wanneer recht bestaat op een transitievergoeding bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Grof gezegd heeft vrijwel iedere werknemer die wordt ontslagen recht op een transitievergoeding. De belangrijkste uitzonderingen zijn die situaties waarbij het initiatief van beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt bij werknemer en situaties waarbij werknemer ernstige verwijten te maken zijn en derhalve zelf de ontslag situatie heeft veroorzaakt.

Hoe hoog is de wettelijke transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de duur van het dienstverband.
Simpel gezegd bedraagt de transitievergoeding 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Echter dient de vergoeding tot op de dag nauwkeurig berekend te worden, afronden op halve jaren of hele jaren mag niet.
Bij het bruto-salaris behoort tevens de vakantietoeslag. Als er vaste eindejaarsuitkeringen, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen zijn afgesproken, dienen deze ook bij het bruto loon te worden opgeteld. Ook de eventuele over de voorgaande drie jaren gemiddelde bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.
De maximale hoogte van de transitievergoeding in 2021 bedraagt   € 84.000.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.
Maar hoe hoog wordt de ontslagvergoeding?

transitievergoeding 2021

Hogere vergoeding bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst?

Als een werknemer wordt ontslagen via een UWV procedure of een procedure bij de kantonrechter zal in veel gevallen de ontslagvergoeding gelijk zijn aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Echter worden de meeste ontslagzaken niet afgewikkeld via het UWV of de rechter. Veruit de meeste ontslagzaken ( ongeveer 75% ) worden afgewikkeld via een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

Bij een vaststellingsovereenkomst kan feitelijk elk bedrag als ontslagvergoeding worden afgesproken, dat is een kwestie van onderhandelen. In de praktijk blijkt vaak dat een bedrag hoger dan de transitievergoeding wordt afgesproken, vooral als de ontslagreden ter discussie kan worden gesteld. In een simpele formule gevat zou je dan kunnen stellen: de ontslagvergoeding = de wettelijke transitievergoeding + het onderhandelingsresultaat.

Hulp bij onderhandeling over de ontslagvergoeding

Bent u werkgever of werknemer en wilt u advies over de ontslagvergoeding in uw situatie, of wilt u hulp bij het onderhandelen over een goede beëindigingsregeling, neemt dan contact op met de ervaren juristen en advocaten van Ontslagspecialist. Bel 0900 123 73 24 of mail. Het 1e advies = GRATIS.

Transitievergoeding in 2020

 

Veel werknemers kunnen bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding ( de wettelijke vergoeding bij ontslag ).

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de regels over de transitievergoeding ingrijpend veranderd.. Meer werknemers krijgen krijgen recht op een transitievergoeding, maar de hoogte van de transitievergoeding voor oudere werknemers wordt verlaagd.  Wie heeft per 2020 recht op een transitievergoeding en hoe wordt vanaf 2020 de hoogte van de transitievergoeding berekend?

Wie heeft recht op een transitievergoeding, en wie niet?

In beginsel hebben alle werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als het arbeidscontract dat voor bepaalde tijd is aangegaan van rechtswege afloopt.

Als werknemer zelf ontslag neemt heeft hij geen recht op een transitievergoeding.

Als de werknemer echter zelf ontslag neemt omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt of ernstig nalatig is, kan wel recht op transitievergoeding bestaan ( overleg hier altijd over met een ontslagspecialist ).

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst, kan een werkgever niet verplicht worden een transitievergoeding te betalen. Maar uiteraard kunnen werkgever en werknemer dat wel afspreken.

Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Ook  de werknemer die wordt ontslagen omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of ontslagen wordt na het bereiken van deze leeftijd kan geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

In het geval werkgever failliet is gegaan of in de schuldsanering terecht is gekomen bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Tot slot kan geen aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding als de CAO voorziet in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Allen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt dan deze CAO-voorziening.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de regeling die vóór 2020 bestond is dat vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bestaat, zodat een arbeidsduur van minimaal 2 jaar niet meer vereist is.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over volledige duur van het dienstverband. Elke dag telt mee.

Simpel gezegd bedraagt vanaf 2020 de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Echter dient de vergoeding tot op de dag nauwkeurig berekend te worden, afronden op halve jaren of hele jaren mag niet meer.

Hoe te berekenen? Bepaal eerst hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij de bepaling kan worden uitgegaan van de periode vanaf de eerste dag van het dienstverband tot en met de beoogde einddatum van het contract.

Voorbeeld: werknemer is op 1 januari 2002 in dienst getreden en gaat 1 april 2020 uit dienst. Hij was dan 18 hele jaren en 90 dagen in dienst.
De transitievergoeding bedraagt dan 18 x 1/3 = 6 . Daar komt dan nog bij 90 dagen/ 365 dagen  = 0,2465 ste jaar. Dat laatste getal moet vermenigvuldigd worden met 1/3, waarna de breuk 0,082 resulteert. 
Het totaal van 6 + 0,082 = 6,082 . Dit getal dient vermenigvuldigd te worden met het bruto-maandsalaris.

Wat behoort tot het bruto maandsalaris?

Kijk voor het bruto maandsalaris in het arbeidscontract of de loonstrook. Tel daarbij op de vakantietoeslag. Als er vaste eindejaarsuitkeringen, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij zijn afgesproken, dienen deze ook bij het bruto loon te worden geteld. Ook de eventuele over de voorgaande drie jaren gemiddelde bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.
De jaarlijkse bonussen, winstuitkeringen, vakantiegeld etc, dienen uiteraard door 12 gedeeld te worden om het bruto maand bedrag te bepalen, waarna dit bedrag opgeteld kan worden bij het contractuele bruto-salaris.

Maximalisering transitievergoeding

Jaarlijks wordt een plafond gesteld aan de transitievergoeding. Ongeacht de uitkomst van de vergoeding die berekend is op bovengenoemde wijze kan de transitievergoeding nooit meer dan het maximum plafond ( € 84.000 in 2021, zie transitievergoeding in 2021 ) bedragen.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 84.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Hogere vergoeding vaak mogelijk

Werkgever en werknemer mogen in onderling overleg afwijken van de wettelijke regels over de transitievoeding. Zij kunnen een ontslagvergoeding afspreken die lager of hoger is dan de wettelijke vergoeding.  In veel gevallen is een hogere ontslagvergoeding mogelijk als de ontslagreden van werkgever ter discussie kan worden gesteld. Zo kan werknemer stellen dat hij wel voldoende functioneert, zijn functie niet vervalt, er herplaatsingsmogelijkheden zijn, enzovoorts.

Rechtshulp bij ontslag

De juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben veel ervaring met ontslagzaken, meer dan 25 jaar! Wij slagen er dan ook vaak in om voor onze klanten het maximale resultaat te bereiken. Heeft u te maken met een ontslag zaak of een kwestie over de transitievergoeding?  Bel 0900 123 73 24 of mail onze specialisten. Dat voorkomt kostbare missers. Het 1e advies is GRATIS.

 

transitievergoeding 2020

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig juist is of na verloop van tijd verouderd is.
U wordt dan ook dringend verzocht om altijd contact op te nemen met een arbeidsrechtspecialist voordat u besluit om op basis van de informatie van deze site te handelen. Ontslagspecialist.nl en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen (of nalaten) naar aanleiding van de informatie op deze site en de uitkomsten van de op de site aanwezige rekenmodules.

Ontslagspecialist.nl is evenmin aansprakelijk voor informatie op andere websites waarna gelinkt wordt.
Het gebruik van de teksten, rekenmodules en informatie op andere website waarnaar gelinkt wordt is geheel voor risico van gebruiker.

Auteursrechten

Op de teksten op de website Ontslagspecialist.nl rust auteursrecht.
De teksten mogen alleen strikt persoonlijk worden gebruikt, maar niet (deels) verveelvoudigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van Ontslagspecialist.nl

Vaststellingsovereenkomst 2021

 

Nadat 2020 voor velen geen goed jaar was vanwege de wereldwijde corona epidemie, zal ook 2021 voor veel bedrijven een lastig jaar worden. De Overheidssteun voor de bedrijven zal worden afgebouwd, terwijl het nog vele maanden zal duren voordat voldoende mensen gevaccineerd zijn. Een ontslaggolf is daarom helaas niet ondenkbaar.

vaststellingsovereenkomst2021

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Een ontslag met wederzijds goedvinden is de eenvoudigste manier om beëindiging van een dienstverband te realiseren. Bij een dergelijk ontslag onderhandelen werkgever en werknemer over de beëindigingsvoorwaarden van de arbeidsovereenkomst en leggen het onderhandelingsresultaat vast in een document dat een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst wordt genoemd.

Voordeel van een vaststellingsovereenkomst (VSO)

Het voordeel van een beëindigingsovereenkomst is dat werkgever en werknemer geen procedure hoeven te voeren bij het UWV of bij de rechter. Dat scheelt beide partijen stress en juridische kosten. Het is dan ook niet voor niets dat de vaststellingsovereenkomst de populairste manier is van beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Zeker in tijden van corona is een dergelijke vrij eenvoudige ‘oplossing’ meegenomen.

Ook in 2021 ontslagreden noodzakelijk

Maar let wel. Hoewel een VSO een eenvoudige manier is om ontslag te realiseren, moet ook in 2021 sprake zijn van een wettelijke ontslagreden om een ontslag af te dwingen. Veruit de meeste werknemers zullen niet bereid zijn een vaststellingsovereenkomst aan te gaan als daar geen goede reden aan ten grondslag ligt. De meest voorkomende ontslaggronden zijn de volgende:

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen of reorganisatie
  • Disfunctioneren werknemer
  • Verstoorde arbeidsrelatie
  • Ontslag na 2 jaar ziekte.

Wat kan je afspreken in een beëindigingsovereenkomst?

Over bijna alle onderwerpen kunnen afspraken worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst, ook in 2021. De belangrijkste onderwerpen zijn vaak: datum van uit dienst gaan, vrijstelling van werk, hoogte ontslagvergoeding, getuigschrift, eventueel meenemen telefoon, laptop, auto.

Laat je adviseren door onze specialisten

Het einde van de arbeidsovereenkomst is een belangrijke beslissing. Inkomen vervalt en ww-veiligheid is van belang. Laat je daarom altijd adviseren over de vaststellingsovereenkomst 2021 door een ervaren arbeidsrechtjurist of arbeidsadvocaat. Hiervoor kan je bij onze organisatie terecht. Bel daarom direct   0900 123 73 24 of mail ons.

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2021 Ontslagspecialist