headermetsterrenv10

Ontslag via het Uwv - Ontslagspecialist helpt! - Gratis 1e advies

Ontslag UWV; wanneer vindt ontslag via het UWV plaats?

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen indien er sprake is van een redelijke grond en herplaatsing binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is, of niet in de rede ligt ook niet met behulp van scholing. In artikel 7:669 van het Burgerlijk Wetboek is een limitatieve opsomming gegeven van de gronden voor ontslag:

 1. bedrijfseconomische redenen;
 2. langdurige ziekte;
 3. frequent ziekteverzuim;
 4. disfunctioneren;
 5. verwijtbaar handelen werknemer;
 6. gewetensbezwaar werknemer bij het werk;
 7. verstoorde arbeidsverhouding;
 8. andere omstandigheden; Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst om een van bovengenoemde redenen opzegt en de werknemer stemt niet in met deze opzegging dan zal de werkgever de in de wet voorgeschreven ontslagroute moeten volgen om te trachten het dienstverband te beëindigen. Voor de onder a en b genoemde gronden is het UWV bij uitsluiting bevoegd. De werkgever is verplicht het UWV om toestemming tot opzegging te vragen en heeft dus niet meer de keus, zoals voorheen wel het geval was, om zijn zaak aan de kantonrechter voor te leggen. Ontslag uwv om bedrijfseconomische redenen

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst om een van bovengenoemde redenen opzegt en de werknemer stemt niet in met deze opzegging dan zal de werkgever de in de wet voorgeschreven ontslagroute moeten volgen om te trachten het dienstverband te beëindigen.

Voor de onder a en b genoemde gronden is het UWV bij uitsluiting bevoegd. De werkgever is verplicht het UWV om toestemming tot opzegging te vragen en heeft dus niet meer de keus, zoals voorheen wel het geval was, om zijn zaak aan de kantonrechter voor te leggen.

Ontslag uwv om bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan worden gedacht aan: een slechte financiële situatie, structurele werkvermindering, bedrijfsorganisatorische redenen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten en technologische veranderingen (bijvoorbeeld automatisering). De procedure bij ontslag bij het UWV Werkbedrijf is als volgt. De werkgever vraagt (schriftelijk) toestemming aan het UWV Werkbedrijf om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen. Deze aanvraag dient goed inhoudelijk onderbouwd te zijn. Het UWV heeft speciaal daartoe bestemde formulieren ontwikkeld die het indienen van een ontslagaanvraag vereenvoudigt De werkgever is verplicht die formulieren te gebruiken. Het UWV stuurt vervolgens een kopie van de aanvraag aan de werknemer. De werknemer kan desgewenst verweer voeren tegen het verzoek van de werkgever. Ontslaghulp van een ontslagadvocaat daarbij is raadzaam.

Vaak krijgt de werkgever daarna weer de gelegenheid om op het verweer van de werknemer te reageren. Vervolgens kan de werknemer op die reactie ingaan. Het dossier is dan compleet. Uitspraak UWV Nadat het dossier complet is, zal het UWV uitspraak doen over de ontslagaanvraag. Het UWV neemt daarbij de regels van het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling in acht. Een van de belangrijkste regels daarbij is het zo geheten afspiegelingsbeginsel.

De beslissing van het UWV

De beslissing wordt inclusief motivering, verstuurd aan de werkgever en aan de werknemer. Indien de ontslagvergunning is verleend zal de werkgever binnen 4 weken gebruik moeten maken van die vergunning. De werkgever moet daarbij een opzegtermijn in acht nemen. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn voor de werkgever, zoals die genoemd staat in de arbeidsovereenkomst of de CAO, of indien daar een opzegtermijn ontbreekt aan de wettelijke opzegtermijn, met aftrek van de termijn van de procedure. Wanneer de ontslagprocedure bij het UWVis gevolgd, mag de werkgever de opzegtermijn namelijk verkorten met de termijn gelegen tussen de datum waarop de volledige ontslagaanvraag is binnengekomen en de datum van de beslissing van het UWV. Wel moet er in ieder geval 1 maand opzegtermijn overblijven!

De werknemer kan na opzegging met gebruikmaking van de ontslagvergunning in beroep bij de kantonrechter en om herstel van de dienstbetrekking vragen of een billijke vergoeding indien daar redenen voor zijn. Andersom kan de werkgever ook in beroep bij de kantonrechter en een ontbindingsverzoek indienen, ingeval de vergunning is geweigerd.

OPZEGVERBODEN In bepaalde gevallen geldt een zogenaamd opzegverbod. Zo kan de arbeidsovereenkomst meestal niet worden opgezegd tijdens zwangerschap en evenmin tijdens zwangerschapsverlof of bevallingsverlof en geldt er een extra ontslagbescherming voor zieke werknemers (voor zover deze nog niet 2 jaar arbeidsongeschikt zijn) en voor werknemers betrokken bij de medezeggenschap (bijvoorbeeld leden van de ondernemingsraad). Genoemde opzegverboden gelden niet in alle situaties. Leg uw zaak aan ons voor om te horen of in uw geval een opzegverbod geldt.

ONTSLAGHULP BIJ UWV ONTSLAG De regels die gelden bij ontslag zijn ingewikkeld, ook bij UWV ontslag. Vraag daarom tijdig advies en ontslaghulp van een ontslagadvocaat of ontslagjurist van Ontslagspecialist.

Krijgt u ontslag als ambtenaar, of ontslag als leraar, kijkt u dan op onze webpagina’s over dat onderwerp. Ontslagspecialist helpt ook bij ontslag ambtenaar en ontslag leraar. Bel bij Ontslag Uwv de specialisten van Ontslagspecialist op tel.nr.: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over ontslag via het UWV werkbedrijf. Eerste advies is GRATIS.

ontslag via uwv

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist