headermetsterrenv10

Ontslag bij ziekte? Kan dat? Wat zijn je rechten? Gratis 1e advies

Ontslag bij Ziekte in 2023

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

For the English version read: dismissal during illness

In beginsel kan je niet worden ontslagen als je ziek bent. Er geldt dan een zogenaamd opzegverbod.  

 

ontslag bij ziekte ontslag bij ziekteontslag bij ziekte

Sluit deze film


Ontslag tijdens ziekte is dus meestal niet mogelijk. Dit betekent dat het UWV jouw werkgever geen toestemming geeft het dienstverband op te zeggen indien je ziek bent. Slechts ingeval je werkgever kan aantonen dat je binnen 4 weken na de ingediende ontslagaanvraag weer hersteld zult zijn, kan de toestemming -ontslagvergunning- ondanks je ziekte toch worden afgegeven. Op dit beginsel van het niet kunnen ontslaan tijdens ziekte bestaan echter de volgende uitzonderingen.

 Twee jaar ziek……en dan?

De bescherming tegen ontslag tijdens ziekte is niet ongelimiteerd, maar geldt gedurende de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode geldt ook als aaneengesloten indien je binnen 4 weken nadat u weer aan het werk bent gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van bedoelde periode van twee jaar kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Om rechtsgeldig te kunnen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig c.q. een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf Het UWV Werkbedrijf (UWV) zal die vergunning alleen afgeven als aan allen van hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

 • je  kunt door de ziekte je functie niet meer vervullen;
 • de verwachting is dat je niet binnen 26 weken weer aan werk kunt (ook niet in geval van bijscholing);
 • jij en je werkgever hebben voldoende *reïntegratie- inspanningen verricht, maar zonder resultaat.

Als werknemer bent je verplicht gedurende de periode van ziekte voldoende mee te werken aan redelijke pogingen van je werkgever om je weer aan het werk te krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het accepteren van aangeboden scholing of het aanvaarden van andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf.

Ziekmelding na ontslag aanvraag

Een andere belangrijke uitzondering op de bescherming tegen ontslag tijdens ziekte, ligt in het feit dat deze rechtsbescherming niet geldt indien de werknemer zich ziek meldt nadat de werkgever een verzoek om ontslag heeft ingediend bij het UWV. Derhalve heeft ziekmelding na ontslag aanvraag geen effect, ontslag tijdens ziekte kan in dat geval plaatsvinden. Deze bepaling is in de wet opgenomen, omdat in het verleden sommige werknemers misbruik maakten van de bescherming tegen ontslag tijdens ziekte door zich plots na een ontslagaanvraag ziek te melden.

Overige uitzonderingen op bescherming tegen ontslag tijdens ziekte.

Wij hebben het hiervoor gehad over de wettelijke ontslagbescherming van de werknemer ingeval de werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf. Geniet de werknemer ook die bescherming tegen ontslag bij ziekte indien de werkgever de arbeidsovereenkomst op een andere wijze wil beëindigen?

Is er sprake van een ontslag op staande voet dan geldt die bescherming niet. Evenmin geldt die bescherming indien een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, maar eindigt op de afgesproken datum. Dat betekent dat het contract kan eindigen ook al ben je ziek. Derhalve is in die gevallen 'ontslag' tijdens ziekteverlof of ontslag tijdens ziektewet periode wel mogelijk.

Dient de werkgever een verzoek in bij de kantonrechter tot beëindiging van het dienstverband met een zieke werknemer, dan zal de kantonrechter zich zeer terughoudend opstellen. Dat betekent dat slechts aan het verzoek van de werkgever tegemoet zal worden gekomen indien zich  bijzondere omstandigheden voordoen.

Bescherming tegen ontslag bij ziekte, ongeacht de reden van het ontslag, moet worden onderscheiden van een ontslag vanwege ziekte. Dit laatste betekent dat arbeidsongeschiktheid als reden voor het ontslag wordt aangevoerd.

Arbeidsongeschiktheid is echter op zichzelf geen grond voor ontslag.

De werkgever zal om die reden van het UWV of kantonrechter geen toestemming krijgen de werknemer te ontslaan. Daarop is de slechts de volgende uitzondering van toepassing.

Ontslag tijdens ziekte bij frequent ziek zijn.

Indien de ziekte onevenredig zwaar drukt op de collega’s van de zieke werknemer die het werk moeten overnemen, kan de kantonrechter het gevraagde ontslag inwilligen en dus ontslag bij ziekte toestaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de werknemer frequent ziek is. De kantonrechter zal bij een dergelijke ontslagaanvraag kijken naar de volgende zaken:

 • wat zijn de gevolgen van het ziekteverzuim voor de organisatie van de werkgever;
 • kan de werkgever de arbeidsomstandigheden zodanig wijzigen dat de werknemer minder vaak ziek wordt;
 • wat is het gemiddelde verzuim van de andere werknemers bij de werkgever.

Alcohol(verslaving) en ontslag.

Alcoholverslaving wordt door veel rechters beschouwd als ziekte. In dat geval geniet betrokkene de bescherming die een zieke werknemer toekomt. Op de alcoholverslaafde rust wel de verplichting zich onder behandeling te stellen. Doorverwijzing via de huisarts naar specialistische hulp is derhalve raadzaam.Staat vast dat de werknemer lijdt aan alcoholverslaving dan kan de werkgever de werknemer in beginsel niet om die reden op staande voet ontslaan. Bij ernstige misdragingen van de werknemer op de werkvloer kan dat uiteraard anders zijn. Incidenteel alcoholmisbruik al dan niet op de werkvloer kan wel een reden voor ontslag op staande voet opleveren. Dronkenschap is in de wet uitdrukkelijk genoemd als reden voor ontslag op staande voet. Indien de dronkenschap het gevolg is van alcoholverslaving is er een redelijke kans dat de rechter het gegeven ontslag ongeldig zal verklaren. Zie voor meer informatie over ontslag bij alcoholgebruik en ziekte en alcoholverslaving op: ontslag alcohol

De combinatie alcohol en ontslag is derhalve (ook) juridisch lastig.

Zwanger en ontslag.

Zwangerschap is uiteraard geen ziekte. Een zwangere werkneemster geniet evenals de zieke werknemer ontslagbescherming om welke reden daar in deze rubriek kort aandacht aan wordt besteed. De zwangere werkneemster kan gedurende de zwangerschap (al vanaf de eerste dag van zwanger zijn), bevallingsverlof en tot een periode van 6 weken na het bevallingsverlof in beginsel niet worden ontslagen. Ook indien er complicaties zijn opgetreden bij de bevalling, ten gevolge waarvan de werkneemster niet in staat is tot werkhervatting, blijft de ontslagbescherming doorwerken. De werkgever kan vragen om een bewijs van de zwangerschap. Dat kan een verklaring van de arts of verloskundige zijn.Voor een uitgebreidere toelichting op de rechten bij zwangerschap klik je op ontslag zwangerschap. 

Burnout en ontslag

Het komt meer en meer voor dat werknemers 'burnout' raken door bijvoorbeeld te hoge werkdruk. Soms zijn werknemers met burnout ziek, maar niet altijd. Wat zijn dan je rechten? en de (on)mogelijkheden van ontslag? Lees hierover meer op onze speciale webpagina 'ontslag bij burnout'

Ziek door conflict?

Een conflict op het werk kan ziekmakend zijn. Vraag is echter of er wel of geen sprake is van een echte ziekte en welke verplichtingen werkgever en werknemer hebben. Lees hierover meer op: ziek door conflict.

Wie bepaalt of werknemer arbeidsongeschikt is?

Het is uiteraard in eerste instantie aan de werknemer zelf om te bepalen of hij/zij zich in staat acht zijn/haar werk te kunnen doen. Als het werk door lichamelijke of psychische klachten niet kan worden uitgevoerd is sprake van ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

Wat als werkgever twijfelt aan de ziekmelding?  Voorop moet worden gesteld dat een werkgever niet kan bepalen of een werknemer al dan niet ziek is. Een werkgever kan ook niet eisen dat werknemer medische gegevens verstrekt. Werkgever kan wel een arbo-arts inschakelen om deze professional te laten controleren in hoeverre de ziekmelding reëel is. 

Zelf ontslag vragen bij ziek zijn

In het algemeen is het niet verstandig om als werknemer de arbeidsovereenkomst zelf op te zeggen,  ook niet als je ziek bent. Je hebt dan immers geen recht op een ww- of ziektewetuitkering en evenmin op een ontslagvergoeding. Het kan echter voorkomen dat je ziekte aantoonbaar is veroorzaakt door (wan)gedrag van de werkgever. In dat geval kan werknemer overwegen ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken aan de kantonrechter. Indien het wangedrag van werkgever voldoende wordt aangetoond kan werknemer aanspraak maken op een uitkering en een ontslagvergoeding. Laat je goed informeren over deze mogelijkheid door onze deskundigen.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte in 2023

Nogal wat werkgevers bieden werknemers ondanks ziekte een beëindigingsregeling van de arbeidsovereenkomst aan. Meestal gebeurt dat in de vorm van een zogeheten 'vaststellingsovereenkomst'. Vaak is het aangaan van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte niet verstandig. Maar soms kan het ook een oplossing zijn in geval van 'tijdelijke' ziekte. Lees hierover meer op: vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

ontslag 2023

Direct advies bij ontslag bij ziek zijn:

Samengevat: de werknemer geniet bij ziekte ontslagbescherming. Ook bij zwangerschap en ontslag. Op de ontslagbescherming bij ziekte bestaan een aantal belangrijke uitzonderingen. Ontslagspecialist kan je adviseren en waar nodig je rechten verdedigen bij ontslag tijdens ziekte of ontslaan bij ziekte.

Waarom Ontslagspecialist inschakelen bij ontslag tijdens ziekte? 

Er zijn veel redenen te noemen waarom je er goed aandoet de hulp van onze ontslagspecialisten in te schakelen, we noemen er enkele:

 • volledig gespecialiseerd in ontslagzaken
 • vlotte service, binnen 24 uur een 1e advies;
 • bekwame onderhandelaars;
 • meer dan 30 jaar kennis en ervaring;
 • we gaan altijd voor het beste resultaat;
 • zeer hoge waarderingscijfers van klanten ( 9,6 )!

Dus bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons indien je vragen hebt over ontslag tijdens ziekte. Eerste advies = Gratis

ontslag bij ziekte 

 

 

Tags: , ,

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist