headermetsterrenv10

Ontslag bij disfunctioneren? Wanneer mogelijk? Gratis 1e advies

Ontslag disfunctioneren

(slecht functioneren)

ontslag disfunctioneren

In veel ontslagzaken wenst de werkgever de arbeidsovereenkomst te beëindigen omdat de werknemer niet goed zou functioneren (disfunctioneren). De werkgever is dan van mening dat de werknemer niet voldoet aan de eisen die de functie aan hem stelt.

 

ontslag disfunctionerenontslag bij disfunctioneren

 

Voorbeelden van ontslag niet goed functioneren.

Er zijn legio redenen waarom er sprake kan zijn van ontslag disfunctioneren. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

-taken worden niet goed uitgevoerd;

-het werk is vaak niet op tijd af;

-werknemer gaat slecht met de klanten om;

-werknemer is passief, ipv. pro-actief

-werknemer maakt teveel fouten;

-de relatie met collega’s is slecht;

-werknemer komt vaak te laat;

-omzettargets worden niet gehaald;

-werknemer ‘loopt de kantjes eraf’;

-werknemer gaat altijd in discussie, ‘weet het beter’

In het geval de werkgever aanstuurt op ontslag disfunctioneren kan werkgever bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Uiteraard kan de werknemer daartegen verweer voeren. Wij kunnen u daarbij uitstekend helpen! Eerste advies = GRATIS!

Verweermogelijkheden werknemer bij onvoldoende functioneren

(Slecht functioneren)

Indien u als werknemer geconfronteerd wordt met een ontslag disfunctioneren, kunt u mogelijk op de volgende punten verweer (laten) voeren:

  1. het disfunctioneren is niet bewezen:

Indien werkgever stelt dat u niet voldoende functioneert, moet hij dat uiteraard ook kunnen aantonen. Werkgever kan zijn standpunt onderbouwen met beoordelings- of functioneringsverslagen. Indien deze niet (voldoende) aanwezig zijn, kan de werkgever ook met brieven, notities, getuigenissen, enzovoorts, disfunctioneren proberen aan te tonen.

Overigens zal een incidenteel slecht presteren vaak niet voldoende zijn voor ontslag. Er zal sprake moeten zijn van structureel onvoldoende presteren voor ontslag niet goed functioneren.

2.   u bent niet gewaarschuwd;

Regelmatig komt het voor dat een werkgever een werknemer ‘plotsklaps’, zonder voorafgaande waarschuwing, wil ontslaan. Een dergelijk ontslag wordt vaak niet gehonoreerd. De kantonrechter verwacht van de werkgever dat deze de werknemer bij eerdere gelegenheden heeft gewezen op zijn slechte presteren. Bovendien wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer waarschuwt dat ontslag wegens niet goed functioneren kan volgen als hij zijn werk niet verbetert.

     3. er is geen ‘verbetertraject’ gevolgd.

De werkgever moet de werknemer voldoende tijd geven om zijn functioneren te verbeteren. Van de werkgever mag tevens verwacht worden dat hij de werknemer daarbij steun geeft, bijvoorbeeld door middel van begeleiding, extra training of scholing. Dit alles wordt een verbetertraject genoemd. Er zijn geen regels over hoe lang en intensief een verbetertraject moet zijn; uit de rechtspraak kan echter worden afgeleid dat als de werknemer langer in dienst is, een langer en intensiever verbetertraject mag worden verwacht. Zo kan een verbetertraject van enkele weken voldoende zijn voor werknemers met een kort dienstverband, terwijl een verbetertraject van 3-6 maanden gepast kan zijn voor werknemers die langer dan 20 jaar in dienst zijn.

Voorbeeld verbetertraject:  bent u werkgever en wilt u een juridisch correct verbetertraject aangaan? Bestel dan een voorbeeld traject bij ons door te klikken op: voorbeeld verbetertraject

    4. er is niet gekeken naar andere functies

Als u aantoonbaar onvoldoende zou presteren en een verbetertraject dat niet heeft veranderd, heeft werkgever de plicht na te gaan of er ander werk voor u binnen het bedrijf of het concern voor handen is waar u redelijkerwijs ingezet zou kunnen worden. 

 

Wat moet u doen bij dreigend ontslag om reden van onderpresteren?

Uiteraard moet u er in de eerste plaats voor zorgen dat u uw werk zo goed mogelijk verricht. Indien de werkgever tóch kritiek heeft op uw functioneren, ga dan na of die kritiek terecht is.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkgever de ‘lat te hoog legt’ en onredelijke verwachtingen heeft over uw prestaties. Zo komt het regelmatig voor dat werkgevers eisen stellen die niet bij de functie(omschrijving) horen.

Indien de kritiek op uw functioneren terecht is, probeer uw functioneren dan te verbeteren en vraag daarbij zo nodig hulp van uw werkgever.

In het geval de kritiek van werkgever niet terecht is, moet u dat laten weten. Het is verstandig om de kritiek van werkgever waar mogelijk te weerleggen. Doe dat bij voorkeur schriftelijk, zodat u in geval van een gerechtelijke procedure kunt aantonen dat u al eerder protesteerde tegen de verwijten van werkgever.

Het is uiteraard ook zaak om functioneringsverslagen niet voor akkoord te ondertekenen indien u het niet eens bent de daarin opgenomen kritiek. Teken in dat geval slechts ‘voor ontvangst’.

Kantonrechter beslist bij ontslag slecht functioneren.

Vooral bij ontslag vanwege disfunctioneren kunnen de emoties hoog oplopen. Toch worden de meeste zaken in onderling overleg opgelost, al dan niet met behulp van advocaten. De oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van het werk of de verwachtingen, een andere functie, of een ontslagregeling, inclusief ontslagvergoeding. Wat betreft de onderlinge ontslagregeling verwijzen wij u naar onze webpagina 'wederzijds goedvinden'.

In het geval werkgever en werknemer de kwestie niet onderling kunnen oplossen, kan werkgever de zaak over ontslag disfunctioneren voorleggen aan de kantonrechter. Zie hierover ook onze webpagina ontslagprocedures.

In het geval de kantonrechter van mening is dat er geen sprake is van (ernstig) disfunctioneren, of dat er geen afdoende verbetertraject is gevolgd, wordt het verzochte ontslag afgewezen. Ook als de kantonrechter van mening is dat werknemer herplaatst kan worden binnen het bedrijf van werkgever zal de gevraagde ontbinding worden afgewezen.

Ontslagvergoeding bij ontslag disfunctioneren

De kantonrechter is niet vrij in het bepalen van de toe te kennen ontslagvergoeding ingeval het ontbindingsverzoek zal worden toegewezen. De werknemer heeft recht op de wettelijk vastgelegde transitievergoeding. Deze bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer dan heeft hij geen recht op de transitievergoeding. Daarentegen kan de kantonrechter aan werknemer een extra vergoeding toekennen naast de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Hogere vergoeding mogelijk bij onderhandelen?

Ook als een werknemer wordt ontslagen om reden van niet goed functioneren, zal werknemer vrijwel altijd recht hebben op de wettelijke transitievergoeding.  De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de duur van het dienstverband.
De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar.
De maximale hoogte van de transitievergoeding bedraagt in 2023 € 89.000, of maximaal een jaarsalaris als dat hoger is.

Omdat er zware eisen worden gesteld worden aan een ontslag bij disfunctioneren, slagen onze advocaten/juristen er regelmatig in een hogere ontslagvergoeding voor werknemers te realiseren dan de wet voorschrijft of werkgever aanbiedt. Dus bel of mail ons als u een hogere vergoeding wilt. 

U bent werkgever

Als u werkgever bent, zal u een nauwgezet stappenplan dienen te doorlopen om een slecht presterende werknemer te kunnen ontslaan. Indien u daarbij fouten maakt, zal een ontslag niet worden toegewezen. Voorkom fouten en bestel bij ons de checklist ontslag bij niet goed functioneren door te klikken op disfunctioneren

Voorbeeldbrief protest tegen ontslag

Heeft u ontslag (aangezegd )gekregen?  Protesteer dan zo snel mogelijk tegen het ontslag en stel u beschikbaar voor het uitoefenen van uw werk. Daarmee versterkt u uw juridische positie!  Bestel daarom onze voorbeeld brief protest tegen ontslag. De brief wordt geleverd in een eenvoudig bewerkbaar bestand, zodat u het aan uw situatie kunt aanpassen. U kunt de modelbrief bestellen door te klikken op modelbrief protest tegen ontslag.

Direct actie, hogere vergoeding

Wilt uw werkgever u ontslaan?, of wilt u een werknemer ontslaan? Vraag dan direct hulp aan onze ontslagspecialisten. Bel 0900- 123 73 24 of mail ons. Het 1e advies is gratis over ontslag disfunctioneren.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist