headermetsterrenv10

Checklist uwv ontslag - wanneer is ontslag via UWV mogelijk?

checklist uwv ontslag

Wat moet ik als werkgever aanleveren bij het UWV bij een bedrijfseconomisch ontslag?

CHECKLIST BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG


U bent ondernemer en het gaat financieel niet goed met uw bedrijf. Om het financiële tij te keren, of een zelfs mogelijk een faillissement te voorkomen, bent u gedwongen personeel te ontslaan. Hoe pakt u dat aan?

ONTSLAG MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN OF ONTSLAG VIA HET UWV?


Allereerst kunt u nagaan of de werknemers waar u afscheid van wilt nemen bereid zijn met een ww-veilige beëindigingsovereenkomst te vertrekken. Vaak willen werknemers daar alleen aan meewerken als een ontslagvergoeding (gouden handdruk) wordt meegegeven. Indien er te weinig geld is voor een ontslagvergoeding, zal u toestemming voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten vragen aan de kantonrechter of het UWV. De route via het UWV ligt daarbij het meest voor de hand, aangezien de kantonrechter waarschijnlijk een ontslagvergoeding aan de betrokken werknemers zal toewijzen en dat wilt u juist niet.

Kortom, indien u krap bij kas zit, gaat u de ontslagverzoeken indienen bij het UWV.

Maar wat moet u allemaal indienen bij het UWV om zoveel mogelijk kans te maken op het afgeven van een ontslagvergunning? Hieronder volgt een opsomming.

Checklist aan het UWV te verschaffen informatie

 

 1. Uittreksel uit het Handelsregister van uw bedrijf;
 2. gegevens van de voor ontslag voorgedragen werknemer (arbeidscontract, loonstrookje, functiebeschrijving);
 3. totaal personeelsoverzicht ( inclusief uitzendkrachten en gedetacheerden ) van uw bedrijf met onder meer geboortedatum, datum indiensttreding, uitgeoefende functies;
 4. balans en resultatenrekening van de afgelopen drie jaar en de prognose voor het lopende jaar;
 5. een concrete toelichting op de balans en resultatenrekening. Noem specifieke posten uit de jaarverslagen waaruit de bedrijfseconomische noodzaak blijkt;
 6. onderbouw het minimaal te bezuinigen bedrag op de personeelskosten. Hoe verhoudt dit zich met het aantal te schrappen arbeidsplaatsen?
 7. een heldere toelichting op de oorzaak van de slechte financiële resultaten, o.a. met - indien mogelijk – branchegegevens;
 8. welke verwachtingen over de omzet en het resultaat zijn er over de komende periode. Hoe ziet de orderportefeuille eruit?;
 9. een prognose van de gevolgen bij ongewijzigd en gewijzigd beleid (na ontslag) voor de komende zes maanden..
 10. laat zien welke andere kosten besparende maatregelen in het bedrijf zijn genomen;
 11. verstrek een overzicht van het personeel van de bedrijfsvestiging, ingedeeld per categorie uitwisselbare functies, met een toelichting waarom deze functies uitwisselbaar zijn;
 12. motiveer waarom u ervoor kiest bepaalde functies, of een aantal arbeidsplaatsen per functie, te laten vervallen;
 13. toon aan dat u het afspiegelingsbeginsel correct toepast;
 14. geef aan hoe u geprobeerd heeft de betrokken werknemer(s) te herplaatsen bij een ander bedrijf (bijv. collega’s/concurrenten);
 15. indien u voor ontslag voorgedragen werknemers heeft begeleid of ondersteund bij het vinden van ander werk, laat dit dan zien.


Uiteraard is het niet op voorhand zeker dat het UWV een ontslagvergunning afgeeft indien u de hiervoor genoemde gegevens verstrekt. U vergroot echter wel de kans op een succesvolle procedure. Complete aanlevering van de gegevens voorkomt bovendien onnodige vertraging van de ontslagprocedure.

Zoals uit bovenstaande aandachtspunten blijkt is een succesvolle ontslag procedure bij het UWV geen sinecure. Vooral niet indien de betrokken werknemers gemotiveerd verweer voeren tegen de ontslagaanvragen. Voorkom kostbare missers en vertragingen bij de ontslagprocedure en schakel tijdig één van onze ontslagspecialisten in.

Voor direct advies of rechtshulp: bel Ontslagspecialist op 0900 - 123 73 24 of mail

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist