headermetsterrenv10

Veel gestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

 

 

veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

 

Een vaststellingsovereenkomst ( ook wel VSO genoemd ) is een populaire wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Maar de gevolgen zijn groot. Baan en inkomensverlies dreigt. Het is daarom goed te doorgronden wat een VSO inhoudt en hulp en advies te vragen bij onze ontslagspecialisten. Lees hieronder veel voorkomende vragen en antwoorden over de VSO.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst ( contract ) waarin partijen die een geschil hebben bindende afspraken maken voor het oplossen of voorkomen van het geschil. Vooral bij ontslagzaken wordt de vaststellingsovereenkomst veel gebruikt.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Een ontslagzaak bij de rechter of het UWV is niet eenvoudig. Dergelijke procedures kosten veel tijd en geld en leveren de nodige spanningen en conflicten op. Het regelen van ontslag via een vaststellingsovereenkomst is veel eenvoudiger en geeft ( in het algemeen ) minder spanningen en kosten. Bovendien kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan vlot worden geregeld, soms zelfs binnen 1 dag.

Is een vaststellingsovereenkomst hetzelfde als een beëindigingsovereenkomst?

In geval van ontslag worden deze begrippen regelmatig als synoniemen van elkaar gebruikt. Inhoudelijk is er weinig verschil. Het begrip vaststellingsovereenkomst is in de wet geregeld. Vaak kiest een werkgever voor de term vaststellingsovereenkomst. Dit heeft ermee te maken dat afspraken die je maakt in een vaststellingsovereenkomst zelfs in strijd mogen zijn met dwingend wettelijke regels. De VSO geeft dan ook extra zekerheid. De te maken afspraken kunnen vrijwel niet meer worden aangetast. Afspraak is afspraak!.

Kan ik zelf om een vaststellingsovereenkomst vragen?

Het is gebruikelijk dat het initiatief voor een vaststellingsovereenkomst uitgaat van de werkgever. Maar als werknemer kun je ook zelf om een VSO vragen. Maar let op: een VSO is niet ww-veilig als uit de redactie van de VSO blijkt dat het initiatief uitgaat van de werknemer.

Is een vaststellingsovereenkomst ww-veilig?

Wil een vaststellingsovereenkomst ww-veilig zijn, dan moet aan een aantal basis-voorwaarden zijn voldaan, namelijk:

 • initiatief dient uit te gaan van werkgever;
 • opzegtermijn die geldt voor werkgever dient in acht te worden genomen;
 • werknemer mag niet (ernstig) verwijtbaar zijn bij zijn ontslag
 • werknemer mag niet ziek zijn
 • werknemer dient in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt te hebben
 • werknemer verliest minimaal 5 uur werk per week

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever hanteren?

De lengte van de opzegtermijn kan tussen partijen contractueel in de arbeidsovereenkomst of via de CAO worden afgesproken.

Kijk daarom eerst in het arbeidscontract en de eventueel van toepassing zijnde CAO. In het geval daar geen opzegtermijn is bepaald, is de lengte van de opzegtermijn gebaseerd op de wet, zodat gesproken wordt over de
‘wettelijke opzegtermijn’.

De lengte van de wettelijke opzegtermijn varieert van 1 tot 4 maanden
en is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en wel als volgt:
Duur arbeidsovereenkomst:                        
0 – 5 jaar, opzegtermijn is 1 maand
5-10 jaar, opzegtermijn  is 2 maanden                                                 
10-15 jaar, opzegtermijn is 3 maanden                                               
15 jaar en langer, opzegtermijn is 4 maanden           

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

In een beëindigingsregeling dienen in ieder geval de gegevens van werkgever en werknemer te worden opgenomen en de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is feitelijk alles vrijelijk af te spreken. In de meeste gevallen zullen afspraken worden gemaakt over een ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, inleveren zaken, verval concurrentiebeding, getuigschrift, enz. Lees meer op de webpagina ”inhoud ontslagregeling'.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Een werkgever is niet verplicht de wettelijke transitievergoeding aan te bieden. Maar het aanbieden van de vergoeding met eventueel een extra verhoging daarbovenop is wel gebruikelijk. De uiteindelijk te realiseren vergoeding hangt met name af van de sterkte of zwakte van de ontslagreden. Heeft werkgever geen sterke ontslagreden dan is regelmatig een substantieel hogere vergoeding dan de transitievergoeding uit te onderhandelen. Wij kunnen die onderhandelingen voor u doen.

Kan ik aanspraak op een kantonrechtersformule?

Wij horen nog regelmatig dat werknemers een ontslagvergoeding berekenen op basis van de kantonrechtersformule. Echter is die formule al vele jaren geleden afgeschaft en wordt dan ook niet of nauwelijks meer gehanteerd. Veel werkgevers gaan dan ook niet akkoord met die formule. Dat laat echter onverlet dat vaak een hogere vergoeding dan de standaard transitievergoeding uit te onderhandelen is.

Wat betekent 'verschil van inzicht'?

In veel regelingen is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege een 'verschil van inzicht' tussen werkgever en werknemer. Dat wordt vaak zo gedaan omdat 'verschil van inzicht' een neutrale ontslagreden is, waarbij eventuele ww-rechten niet in gevaar komen. Het is dan ook niet erg een ontslagregeling met de term 'verschil van inzicht' aan te gaan, terwijl de werkelijke ontslagreden een andere is ( bijvoorbeeld reorganisatie of disfunctioneren ).

Moet ik akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Nee dat hoeft niet. Een werkgever kan u niet dwingen akkoord te gaan. Maar in veel gevallen is een VSO een betere optie dan een blijvend conflict op het werk of een procedure bij het UWV of de kantonrechter. Dat is uiteraard vooral het geval als de ontslagregeling goede voorwaarden bevat. Wij kunnen u adviseren of een VSO ook in uw geval de voorkeur heeft, en zo ja welke voorwaarden te realiseren zijn.

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga?

Dan is het de keuze aan uw werkgever. Uw werkgever kan u in dienst houden of ontslag aanvragen bij het UWV of de kantonrechter.

Hoeveel tijd heb ik om na te denken over het ontslagvoorstel?

Hier zijn geen wettelijke termijnen voor. Niettemin is het redelijk als werkgever u een redelijke termijn gunt, bijvoorbeeld minimaal 1 week.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst aangaan als ik ziek ben?

U kunt een vaststellingsovereenkomst aangaan als u ziek bent. Maar meestal is dat niet verstandig. Als u op de af te spreken einddatum van de arbeidsovereenkomst namelijk nog ziek bent kunt u geen aanspraak maken op een ww-uitkering of Ziektewet-uitkering, U geraakt dus zonder inkomen.
Wel kan een VSO tijdens ziek zijn worden overwogen als u verwacht op de af te spreken einddatum weer hersteld te zijn, zodat u ander werk kunt aanvaarden. Laat u altijd door ons nader informeren als u een VSO tijdens ziekte krijgt aangeboden.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst aangaan als ik zwanger ben?

Ja, dat kan. Omdat een zwangere werknemer extra ontslagbescherming geniet, is regelmatig een hogere ontslagvergoeding dan gebruikelijk te realiseren. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wat houdt het bedenkrecht of herroepingsrecht in?

Binnen 14 dagen na het bereiken van een akkoord over de vaststellingsovereenkomst kan de werknemer de VSO herroepen/ontbinden. Daar hoeft de werknemer geen specifieke reden voor te hebben. De werkgever kan een gesloten VSO niet herroepen.

Heeft het zin om te onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst?

Jazeker, vaak heeft dat zin. Regelmatig zijn betere ontslagvoorwaarden af te spreken dan werkgever in eerste instantie aanbiedt. Stuur het aanbod aan ons door, zodat onze ontslagspecialisten voor u kunnen beoordelen of ook in uw geval verbetering mogelijk is. Wij doen die beoordeling GRATIS voor u.

Hoeveel belasting moet ik betalen over de ontslagvergoeding?

Lees onze pagina: belasting bij vaststellingsovereenkomst

Wat kan ik doen als mijn werkgever de vaststellingsovereenkomst niet nakomt?

Uw werkgever dient de gemaakte afspraken na te komen. In het geval werkgever dat niet doet kunt u werkgever een herinnering sturen. Komt werkgever haar verplichtingen dan nog steeds niet na, dan kunnen wij uw werkgever namens u sommeren of voor de rechter dagen.

Wie kan mijn vaststellingsovereenkomst controleren?

De advocaten en juristen van Ontslagspecialist houden zich al meer dan 25 jaar bezig met ontslag en de vaststellingsovereenkomst. Met onze ervaring kunnen wij uw beëindigingsregeling goed controleren op eventuele fouten en verbeterpunten.

Hoe kom ik tot de beste vaststellingsovereenkomst?

Mail de aan u aangeboden regeling aan ons door. Onze specialisten beoordelen op welke punten uw VSO kan worden verbeterd. Wij onderhandelen vervolgens met uw werkgever om voor u het maximale resultaat te bereiken. Dat kan meestal op kosten van uw werkgever!

Daarom ontslagspecialist

 • Specialist in ontslagzaken
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven, snelle actie
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Ontslagspecialist