headermetsterrenv10

Ontslag statutair directeur

ontslag statutair directeur

Ontslag Statutair Directeur; hoe gaat dat?

In de praktijk begint het met de vraag of je wel statutair directeur bent. In veel gevallen blijkt dat de
directeur geen statutair directeur is, maar een titulair directeur. Wat het verschil is? De een is
benoemd op grond van de statuten door de aandeelhouders of de Raad van Commissarissen van de
BV of NV, waar je als directeur werkzaam bent, en de ander is dat niet. Die is 'gewoon' in dienst
getreden en heeft alleen een arbeidsovereenkomst getekend.

Formele eisen aan ontslag

Als eenmaal vaststaat dat het om een statutair directeur gaat, dan geldt in dat geval dat er een
dubbele verhouding geldt. Aan de ene kant een vennootschapsrechtelijke en aan de andere kant een
arbeidsrechtelijke. Iedere kant heeft zijn eigen ontslagregels. Dat maakt het best ingewikkeld!

De aandeelhouders beslissen

Bij ontslag van een statutair directeur is een besluit van de Algemene Vergadering (van
Aandeelhouders) nodig. Maar eerst moet er een vergadering plaatsvinden, waarin de
aandeelhouders over het voorgenomen besluit tot ontslag van de directeur beslissen. Daarbij is het
de bedoeling dat de directeur (vooraf of tijdens de vergadering) gehoord wordt over het
voorgenomen besluit. Sterker nog, het is zelfs de directeur die de vergadergerechtigden moet
uitnodigen voor die vergadering en de agenda moet toesturen, waarop zijn of het voorgenomen
besluit tot haar eigen ontslag is vermeld.

Tijdens de vergadering wordt dan een besluit genomen over het voorgenomen ontslag. Dat gaat door
middel van stemmen door de aandeelhouders. Daarna is het vennootschapsrechtelijke ontslag
geregeld, waarbij natuurlijk wel geldt dat de vennootschap de directeur moet informeren over het
ontslag en de ontslagdatum. Hiermee is meteen het arbeidsrechtelijke ontslag geregeld. Daarvoor
hoeft in beginsel geen aparte procedure gevoerd te worden. Dat is anders in een aantal bijzondere
omstandigheden. Laat u goed informeren over die omstandigheden.

Geldt er ook een opzegtermijn bij ontslag statutair bestuurder / directeur?

Ja. Er dient inderdaad een opzegtermijn in acht genomen te worden.

Heeft de werkgever geen toestemming van het UWV nodig voor opzegging van de
arbeidsovereenkomst?

Nee, de statutair directeur is uitgezonderd in de wet. Voor hem of haar is dus geen toestemming
van het UWV nodig. 

Krijgt een statutair directeur ook een ontslagvergoeding?

Ja, een statutair directeur heeft in beginsel ook recht op een transitievergoeding als bedoeld in
artikel 7:673 BW. In veel gevallen is er daarnaast een bijzondere afspraak gemaakt over een
vertrekregeling. Als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever kan de
rechter ook een billijke vergoeding opleggen.

Heeft de statutair directeur recht op een WW-uitkering?

In beginsel ontstaat door ontslag ook recht op een WW-uitkering. Dat kan anders zijn als sprake is
van een directeur-grootaandeelhouder in de zin van de regeling aanwijzing directeur
grootaandeelhouder. Dan word je als het ware als zelfstandige gezien en kun je geen aanspraak
maken op een WW-uitkering.

Hoe maak je bezwaar tegen het ontslag?

Er zijn hier twee routes die je kunt gebruiken. Enerzijds de vennootschapsrechtelijke route om het
besluit van de AVA aan te pakken, bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de wettelijke of statutaire
voorschriften of omdat het in strijd is met redelijkheid en billijkheid. Denk aan de situatie dat ze
vergeten zijn jou op te roepen om te worden gehoord over het voorgenomen ontslag. Of als sprake is
van ziekte of arbeidsongeschiktheid.. Anderzijds kun je de arbeidsrechtelijke route kiezen door je bij
de rechtbank te verzetten tegen de opzegging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat een redelijke ontslaggrond ontbreekt. In dat geval kan een billijke vergoeding worden gevraagd ( de rechter zal de het ontslag niet terugdraaien ). 

Wij kunnen je bij dit alles helpen, ook bij het onderhandelen over een vertrekregeling.

En verder?

In veel gevallen zal de vennootschap proberen de directeur aansprakelijk stellen voor het door hem
of haar gevoerde beleid. Allerlei zaken uit het verleden worden dan op het bordje van de directeur
gelegd. Er wordt dan beweerd dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan aan de orde
zijn als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat ligt vrij gecompliceerd. Als je aansprakelijk gesteld
bent, dan is juridisch advies zeker gewenst. Neem dan contact met ons op.

Vraag rechtshulp bij ontslag als statutair directeur

Ontslag als statutair directeur is niet eenvoudig, er zijn veel formele regels en de belangen zijn groot. Doe dergelijke zaken daarom niet zelf. Een kostbare fout is zo gemaakt. Onze specialisten hebben veel statutair directeuren met goed gevolg geholpen bij ontslag. Neem daarom direct actie en bel ons op 0900 123 73 24 of mail.

 

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist