headermetsterrenv10

Burnout ontslag - is ontslag bij burn-out mogelijk? Ontslagvergoeding?

 

Indien u ‘burn-out’ raakt is dat een vervelende situatie. U voelt zich ‘opgebrand’ en kunt het werk niet goed meer aan.

Nog vervelender wordt het indien de werkgever uw burnout niet accepteert en aandringt op beëindiging van de arbeidsovereenkomst of ontslag. Wat zijn dan uw rechten? Daarover hieronder meer.

 

Burn out en ziek zijn

Indien uw burnoutklachten dusdanig ernstig zijn dat u uw eigen werk niet meer kunt verrichten bent u arbeidsongeschikt, ofwel ziek.

 In beginsel kunt u niet worden ontslagen als u ziek bent. Dit betekent dat uw werkgever het dienstverband niet rechtsgeldig kan opzeggen zolang u nog ziek bent. Op dit beginsel bestaan echter de volgende uitzonderingen.

Ontslag na twee jaar ziekte

De ontslagbescherming tijdens ziekte is niet ongelimiteerd, maar geldt gedurende de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode geldt ook als aaneengesloten indien u binnen 4 weken nadat u weer aan het werk bent gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van bedoelde periode van twee jaar kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Om rechtsgeldig te kunnen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig c.q. een ontslagvergunning van het UWV. Het UWV zal die vergunning alleen afgeven als aan alle van hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

- U kunt door de ziekte uw functie niet meer vervullen;

- De verwachting is dat u niet binnen 26 weken weer aan werk kan (ook niet in geval van bijscholing);

- U en uw werkgever hebben voldoende reïntegratie- inspanningen verricht, maar zonder resultaat.

Als werknemer bent u verplicht u gedurende de periode van ziekte voldoende mee te werken aan redelijke pogingen van uw werkgever om u weer aan het werk te krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het accepteren van aangeboden scholing of het aanvaarden van andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf.

Overige uitzonderingen op de ontslagbescherming tijdens ziekte

Wij hebben het hiervoor gehad over de wettelijke ontslagbescherming van de werknemer ingeval de werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen na verkregen toestemming van het UWV. Geniet de werknemer ook die bescherming tijdens ziekte indien de werkgever de arbeidsovereenkomst op een andere wijze wil beëindigen?

Is er sprake van een ontslag op staande voet dan geldt die bescherming niet. Evenmin geldt die bescherming indien een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, maar eindigt op de afgesproken datum. Dat betekent dat het contract kan eindigen ook al bent u ziek.

Dient de werkgever een verzoek in bij de kantonrechter tot beëindiging van het dienstverband met een zieke werknemer, dan zal de kantonrechter zich zeer terughoudend opstellen. Dat betekent dat slechts aan het verzoek van de werkgever tegemoet zal worden gekomen als zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Ontslag(bescherming) tijdens ziekte, ongeacht de reden van het ontslag, moet worden onderscheiden van een ontslag vanwege ziekte. Dit laatste betekent dat arbeidsongeschiktheid als reden voor het ontslag wordt aangevoerd.

Arbeidsongeschiktheid is echter op zichzelf geen grond voor ontslag.

De werkgever zal om die reden van het UWV of kantonrechter geen toestemming krijgen de werknemer te ontslaan. Daarop is de slechts de volgende uitzondering van toepassing.

 Frequent ziek zijn.

Indien de ziekte onevenredig zwaar drukt op de collega’s van de zieke werknemer die het werk moeten overnemen, kan de kantonrechter het gevraagde ontslag inwilligen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de werknemer frequent ziek is. De kantonrechter zal bij een dergelijke ontslagaanvraag kijken naar de volgende zaken:

* Wat zijn de gevolgen van het ziekteverzuim voor de organisatie van de werkgever

* Kan de werkgever de arbeidsomstandigheden zodanig wijzigen dat de werknemer minder vaak ziek wordt

  • Wat is het gemiddelde verzuim van de andere werknemers bij de werkgever.

 Schadevergoeding bij burn-out.

In sommige gevallen heeft de werkgever de werkdruk zo onredelijk hoog en langdurig opgevoerd dat hij aansprakelijk is te stellen voor de schade die voortvloeit uit de burnout situatie. Een dergelijke schadevergoeding valt mogelijk te verkrijgen in de vorm van een extra hoge ontslagvergoeding in ontslagsituaties of via een aparte schadeprocedure.

Beeindiging arbeidsovereenkomst bij burn-out ( vaststellingsovereenkomst bij burnout )

Het komt regelmatig voor dat een werkgever een voorstel doet aan de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In sommige gevallen staat de burnout-geraakte werknemer, of de zojuist van burnout herstelde werknemer, niet negatief tegenover beëindiging van de arbeidsrelatie. Immers kan 'het uit elkaar gaan' burnout voorkomen of oplossen. Het is echter niet verstandig zomaar akkoord te gaan met een voorstel van uw werkgever. Laat onze juristen/advocaten het voorstel - dat veelal wordt gedaan in een vaststellingsovereenkomst - altijd eerst toetsen op ww-veiligheid, de hoogte van de ontslagvergoeding of andere valkuilen. Wij bieden u die toets GRATIS aan. 

Samengevat: gedwongen ontslag bij burnout valt vaak moeilijk te realiseren; de werknemer geniet bij ziekte ontslagbescherming.  Als uw werkgever dreigt met ontslag, of als u als werknemer een ontslagregeling krijgt aangeboden of zelf uit dienst wilt, neem dan contact op met onze ontslagspecialisten.

 

Meer informatie en rechtshulp: 

Meer infiormatie op onze website over het onderwerp burnout en de (on)mogelijkheid van ontslag leest u op: ontslag bij burnout

Maar voor informatie of rechtshulp bij burnout ontslag, kunt u ons ook bellen of mailen: bel: 0900 – 123 73 24 of mail.

Eerste advies is GRATIS. Onze ontslag advocaten en ontslag juristen hebben veel ervaring met burnout ontslag en kunnen uw rechten uitleggen en uw rechten verdedigen. Ook kunnen zij zorgen voor een goede vaststellingsovereenkomst met een goede ontslagvergoeding als u uit dienst zou willen.

Tags: ,

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist