headermetsterrenv10

Beëindigingsovereenkomst - WW veilig? Hogere vergoeding? Gratis check!

 

Alles over de beëindigingsovereenkomst bij ontslag

beëindigingsovereenkomst

 

Hoe werkt ontslag via een beëindigingsovereenkomst?

Een veel gebruikte wijze om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is het 'in onderling overleg' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer en werkgever onderhandelen dan - al dan niet behulp van advocaten - over de voorwaarden van beëindiging. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Een andere veel voorkomende benaming voor een beëindigingsovereenkomst of ontslagregeling is ‘vaststellingsovereenkomst.

 

vaststellingsovereenkomst vaststellingsovereenkomstvaststellingsovereenkomst

Sluit deze film


 

Is een beëindigingsovereenkomst ww-veilig?

Voor het behouden van ww-rechten is het niet noodzakelijk dat bij ontslag een kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV gevoerd wordt. Ook een beëindigingsovereenkomst kan ww-veilig zijn. Voorwaarde is wel dat de tekst van de beëindigingsovereenkomst juridisch correct is opgesteld en dat de correcte opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht wordt genomen. Verder dient in de overeenkomst een 'neutrale ontslagreden' vermeld te zijn.

Laat onze ontslagspecialisten altijd checken of uw overeenkomst ww-veilig is. Wij controleren dat GRATIS voor u.

Onze ontslagspecialisten kunnen u helpen bij het opstellen of controleren van de juiste tekst en het bepalen van de in acht te nemen opzegtermijn.

NB: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding, gaan ww-rechten niet eerder in dan na afloop van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Rechtsverhouding bij de beëindigingsovereenkomst

Ná het sluiten van een beëindigingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer - in het algemeen - geen beroep doen op dwaling of bedrog. Een beëindigingsovereenkomst legt de situatie vast zoals partijen die afspreken ( vandaar dat ook wel de term vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt). De beëindigingsovereenkomst kan slechts bij hoge uitzondering worden vernietigd, ontbonden of aangepast. De uitzonderingen betreffen bijvoorbeeld gevallen waarbij de werkgever de werknemer zwaar onder de druk heeft gezet de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen, terwijl de werknemer niet is bijgestaan door een eigen jurist of advocaat.

Al met al is het van uiterst belang dat u zich goed realiseert welke afspraken in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

Inhoud beeindigingsovereenkomst

Welke afspraken en gegevens worden in de beëindigingsovereenkomst opgenomen?

De persoonsgegevens en reden van ontslag:

Het eerste deel van de beëindigingsovereenkomst bevat de algemene gegevens van partijen. Denk hierbij aan de namen en adressen van partijen, maar ook het reguliere salaris van de werknemer, alsmede zijn/haar functie en de datum van indiensttreding.

Van belang is voorts de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst te noemen. Dit dient een 'neutrale' reden te zijn die niet aan werknemer valt te verwijten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische redenen of een boventalligheidssituatie. Het noemen van een neutrale reden is van belang voor het kunnen verkrijgen van een ww-uitkering.

De einddatum en eventuele ontslagvergoeding:

In de beëindigingsovereenkomst dient - vanzelfsprekend - de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Uiteraard is het ook van belang de eventuele ontslagvergoeding die werknemer krijgt uitbetaald op te nemen.

Transitievergoeding: bij ontslag hebben vrijwel alle medewerkers die worden ontslagen en minimaal 2 jaar in dienst zijn recht op de zogeheten transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding is naast het aantal dienstjaren afhankelijk van leeftijd en de omvang en financiële positie van de werkgever. Zie voor nadere informatie: transitie.

Welke vergoeding bij beëindigingsovereenkomst?

Veel werkgevers zullen bij een beëindigingsovereenkomst een vergoeding conform de wettelijke transitievergoeding aanbieden. Dat is een basale vergoeding die neerkomt op 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar. Echter valt in de praktijk vaak een betere regeling te onderhandelen. Onze ontslagspecialisten zijn daar zeer ervaren in. Neem daarom altijd contact met ons op voor een beter resultaat!


Wat kan verder nog worden afgesproken in de beëindigingsovereenkomst?

De volgende afspraken kunnen worden gemaakt:

-wordt werknemer tot einde arbeidsovereenkomst vrijgesteld van werk?;
-krijgt werknemer de resterende vakantiedagen uitbetaald, of vervallen deze in verband met de vrijstelling?;
-wanneer moet werknemer de bedrijfseigendommen (bijv. toegangspas, laptop, telefoon) teruggeven, of mag hij  deze behouden?;
-is werknemer na beëindiging arbeidsovereenkomst nog gebonden is aan een concurrentiebeding of relatiebeding, of vervalt deze geheel of gedeeltelijk?;
-dienen eventuele studie- of opleidingskosten nog terugbetaald of verrekend te worden?

Finale kwijting bij tekenen beëindigingsovereenkomst

In de beëindigingsovereenkomst wordt meestal afgesproken dat partijen elkaar 'finale kwijting' verlenen na nakoming van de afspraken genoemd in de beëindigingsovereenkomst. Partijen verklaren daarmee niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Het is daarom van essentieel belang dat de afspraken gemaakt in de beëindigingsovereenkomst 'volledig en compleet' zijn. Bij twijfel: vraag advies en teken niets!

Beëindigingsovereenkomst bij ziekte en zwangerschap

Het is voor zieke werknemers over het algemeen niet raadzaam om akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. Vooral niet indien de werknemer naar verwachting ook na de einddatum van de arbeidsovereenkomst ziek zal zijn. De ex-werknemer zal dan na afloop van de arbeidsovereenkomst een Ziektewet uitkering willen aanvragen bij het UWV. Het UWV zal de ziektewetuitkering echter weigeren indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd via een beëindigingsovereenkomst.

Om dit probleem te voorkomen kan er wel voor gekozen worden de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te laten lopen. Ontslagspecialist kan u daarbij helpen.

Is de verwachting dat de ziekte slechts tijdelijk is en u op de beoogde datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst hersteld bent, dan zijn er ook mogelijkheden om een ww-veilige beëindigingsregeling aan te gaan. Neem hierover contact met ons op.

Het aangaan van een beëindigingsovereenkomst bij zwangerschap hoeft geen probleem te zijn voor het recht op een ww-uitkering. Uw zaak moet dan wel goed aangepakt worden. Ontslagspecialist kan u daarbij helpen.

Herroepen beëindigingsovereenkomst, voorbeeld brief

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten, kunt u deze binnen 14 dagen herroepen ( en eventueel binnen 21 dagen als in de vaststellingsovereenkomst de herroepingsmogelijkheid niet is vermeld). Bestel onze modelbrief ontbinden vaststellingsovereenkomst voor het correct inroepen van ontbinding van de overeenkomst.

Advies over de beëindigingsovereenkomst

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de belangen groot bij het aangaan van een beëindigingsovereenkomst. Deskundige hulp is daarom aan te raden. Onze ervaren ontslagspecialisten hebben ruime ervaring en kennis omtrent de beëindigingsovereenkomst. Wij zorgen er voor dat u geen missers maakt. Bovendien kunnen wij vaak een hogere ontslagvergoeding voor werknemers bedingen dan de werkgever aanbiedt.

Het eerste advies omtrent uw beëindigingsovereenkomst is gratis

U kunt uw overeenkomst GRATIS door onze ontslagspecialisten laten controleren. U weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft en dat u uw ww-rechten niet verspeelt.

Direct actie: Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst heeft grote gevolgen. Veel kan mis gaan. Laat u daarom altijd adviseren over de aan u aangeboden beëindigingsovereenkomst. Bel 0900 -123 73 24 of mail ons

 

                                                                          

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2024 Ontslagspecialist