headermetsterrenv10

Arbeidsovereenkomst - kenmerken inhoud en voorbeeld


Arbeidsovereenkomst, wanneer is daar sprake van, wat staat erin?

Bestel ook onze juridisch correcte voorbeeld arbeidsovereenkomsten ( zie hieronder).

De arbeidsovereenkomst is een veelvoorkomende overeenkomst. Maar niet altijd is duidelijk of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is er sprake van een opdrachtovereenkomst, of een ander soort overeenkomst. Hieronder leggen wij het uit.


De kenmerken van een arbeidsovereenkomst

In het Burgerlijk Wetboek is de arbeidsovereenkomst omschreven als een overeenkomst waarbij de werknemer in dienst van de werkgever tegen loon, gedurende zekere tijd arbeid verricht. Deze omschrijving van de arbeidsovereenkomst bevat vier elementen, namelijk:


- In dienst van, ofwel de gezagsverhouding,
- Loon,
- Arbeid en
- Gedurende zekere tijd.


Om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst moet nagegaan worden of een overeenkomst tussen partijen alle vier hiervoor genoemde elementen bevat.
Er dient allereerst te worden gekeken naar de tekst van de overeenkomst zelf. Met die tekst wordt de bedoeling van de partijen weergegeven. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de feitelijke verhouding tussen de partijen. Hoe die feitelijke verhouding tussen de partijen is, blijkt uit de manier waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Hoe de betrokken partijen de arbeidsverhouding zelf noemen, is dan verder niet van belang. Als alle vier de kenmerken aanwezig zijn, is er sprake van een arbeidsovereenkomst en gelden de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen over de arbeidsovereenkomst. Hieronder volgt een toelichting op de vier elementen van een arbeidsovereenkomst.


Gezagsverhouding
Met de term ‘in dienst van’ wordt de gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer aangegeven. Dit houdt in dat de werknemer de opdrachten, aanwijzingen en-of instructies over de arbeid en de arbeidsomstandigheden moet opvolgen. De ondergeschiktheid van de werknemer is echter niet onbeperkt. De opdrachten, aanwijzingen en/of instructies moeten functioneel zijn ten aanzien van de te verrichten arbeid en de omstandigheden waaronder die arbeid wordt verricht. Daarbij kan worden gedacht aan de plaats van de arbeid, de aard en de volgorde van de arbeid, maar onder omstandigheden ook het dragen van dienstkleding of beschermingsmiddelen.

Loon
Onder ‘loon’ in het kader van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan: de vergoeding die door de werkgever aan de werknemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid. Met andere woorden: loon in het kader van de arbeidsovereenkomst is niets anders dan de tegenprestatie voor de geleverde arbeid.

Arbeid
De te verrichten arbeid kan vrijwel iedere willekeurige bezigheid zijn, zowel geestelijke of lichamelijk. Van arbeid is al sprake als arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de werkgever. Ook slapen en wachten kan voor bepaalde beroepen onder ‘arbeid’ vallen.
Maar ook perioden van ziek zijn of op non-actief staan (bijv. in geval van schorsing) onderbreekt de arbeidsovereenkomst niet: de arbeidsovereenkomst blijft in die perioden gewoon bestaan.

Gedurende zekere tijd
Een arbeidsovereenkomst kan worden aangaan voor een onbepaalde, maar ook voor een bepaalde tijd. De termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan kan in tijdseenheden worden vastgesteld, zoals een jaar of een paar maanden. Maar deze termijn kan evengoed ook op een andere manier worden vastgelegd, bijvoorbeeld voor de duur van een bepaalde klus of project. Het einde van die klus of het project moet dan wel objectief kunnen worden vastgesteld.


Indien éen of meerdere van bovenstaande vier elementen ontbreken, zal er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, maar van een ander soortige overeenkomst. Ontbreekt bijvoorbeeld de ‘gezagsverhouding’ , dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van een opdrachtovereenkomst.
Schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst


Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan. Uiteraard is een schriftelijke overeenkomst aan te bevelen. Dat voorkomt onnodige misverstanden over de gemaakte afspraken.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst


De belangrijkste zaken die in een arbeidsovereenkomst kunnen/moeten worden geregeld zijn:
-namen en adressen van werknemer en werkgever;
-de plaats of plaatsen waar wordt gewerkt;
-datum indiensttreding;
-functie of beschrijving van het soort werk;
-de duur van de overeenkomst ( bijv. tijdelijk, onbepaald );
-het salaris en vakantietoeslag;
-is er een proeftijd?, zo ja, hoe lang?
-aantal vakantiedagen of andere verlofdagen;
-lengte opzegtermijn voor werknemer en werkgever;
-eventuele pensioenregeling;
-is er een cao van toepassing, zo ja, welke?
-een eventueel concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding.

Voor een uitgebreidere toelichting op de arbeidsovereenkomst en de diverse soorten arbeidsovereenkomsten ( zoals oproepcontracten, 0-uren contracten, etc ) kijkt u op onze speciale website 'arbeidsovereenkomsten'

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst: bestel een juridisch waterdichte arbeidsovereenkomst

Vooral voor werkgevers is het van uiterst belang dat een arbeidscontract volledig is en conform de laatste wetgeving. Onze juristen en advocaten hebben daarom juridische correcte arbeidscontracten ontwikkeld die u kunt gebruiken bij het aangaan van uw eigen arbeidsovereenkomst. Indien u een dergelijk contract bij ons besteld, krijgt u bovendien recht op 10 minuten GRATIS advies verstrekt door onze arbeidsrechtsjuristen. Bestel uw juiste contract door te klikken op: winkel arbeidscontractenwinkel arbeidscontracten.

Engelstalig voorbeeld arbeidsovereenkomst: voor een model arbeidsovereenkomst in de Engelse taal. klikt u op: voorbeeld arbeidsovereenkomst Engels

Is er wel of geen sprake van een arbeidsovereenkomst?

Het is van groot belang om vast te stellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Een arbeidsovereenkomst brengt namelijk bepaalde rechten en verplichtingen met zich mee, zoals een minimum loon, doorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming. Omdat het vaststellen of sprake is van een arbeidsovereenkomst niet altijd eenvoudig is, adviseren wij u uw situatie voor te leggen aan de arbeidsrecht juristen/advocaten van Ontslagspecialist. U weet dan zeker dat u krijgt waar u recht op heeft. Bel voor hulp en advies 0900- 123 73 24 of mail

 

                                                                                  vaststellingsovereenkomst

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

  0900 1237324
 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Ontslagspecialist