KLIK HIER VOOR EERSTE ADVIES

headermetsterrenv10

Ambtenaar en ontslag

 


Ontslag ambtenaar. Wanneer is dat mogelijk?

De positie van de werknemer in dienst van een overheid wijkt af van die van de werknemer in dienst van een particulier bedrijf.

Dit geldt bij uitstek met betrekking tot het ontslagrecht. Hieronder treft u een korte bespreking van de belangrijkste aspecten van het ontslag in het ambtenarenrecht. Overigens zal daarbij het ‘ontslag op eigen verzoek’ buiten beschouwing worden gelaten.

Regels over ambtenaar en ontslag. Waar te vinden?

Alle ambtelijke rechtspositieregelingen bevatten bepalingen inzake het verlenen van ontslag. Het gaat daarbij met name om de gronden waarop ontslag kan worden verleend en de daarbij in acht te nemen procedurevoorschriften

Ontslag ambtenaar in tijdelijke dienst

In het ambtelijk ontslagrecht dient onderscheid te worden gemaakt tussen de ambtenaar in vaste dienst en de ambtenaar in tijdelijke dienst. Voor deze laatste geldt dat ontslag op elke toelaatbare grond mogelijk is, tenzij er een opzegverbod van toepassing is. Aanstellingen in tijdelijke dienst voor een vast bepaalde tijd eindigen van rechtswege bij het aflopen van de termijn. Dit neemt niet weg dat tussentijds ontslag mogelijk is, bijvoorbeeld als sprake is van evident slecht functioneren, te vaak en of te lang ziek, bezuinigingen en dergelijke. In dat geval dient wel een opzegtermijn in acht te worden genomen.

Ontslag ambtenaar in vaste dienst

Voor de ambtenaar in vaste dienst geldt in beginsel dat ontslag slechts mogelijk is als de desbetreffende rechtspositieregeling dat toelaat, dus uitsluitend en alleen op de daarin opgesomde gronden. Niettemin kent bijna ieder ambtenarenreglement voor bijzondere gevallen, één opening, namelijk: ‘het ontslag op andere gronden ‘ waarover hieronder meer.
Een aantal van de in de afzonderlijke rechtspositieregelingen genoemde ontslaggronden worden in de praktijk nauwelijks nog gebruikt, of leveren zelden problemen op.
De volgende gronden komen wel vaak voor:

Ontslag ambtenaar wegens het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen

Bij de meeste ambtenarenreglementen wordt als extra eis gesteld dat als de inlichtingen bij de sollicitatie wèl waren verstrekt de aanstelling niet door zou zijn gegaan. In de praktijk komt men bij deze ontslaggrond vooral gevallen tegen waarbij het bestaan van strafrechtelijke verdenkingen is verzwegen.

Ontslag ambtenaar wegens een onherroepelijke veroordeling tot gevangenisstraf vanwege een misdrijf

Tenzij het misdrijf enigerlei relatie heeft met het werk, kan bij deze ontslaggrond niet worden volstaan met de enkele verwijzing naar de onherroepelijk geworden veroordeling. Er zal dus een belangenafweging plaatsvinden.
Een hanteerbaar alternatief voor deze ontslaggrond is in veel gevallen een ongeschiktheidontslag, dan wel strafontslag.

Strafontslag/disciplinair ontslag

Hiervan kan sprake zijn bij ernstig plichtsverzuim. Dergelijk ontslag lijkt op 'ontslag op staande voet' zoals dat voor de gewone werknemer (niet ambtenaar ) geldt. Denk hierbij aan zaken als fraude, diefstal en geweld. Maar ook door gedrag in de privésfeer kan de ambtenaar zich schuldig maken aan ernstig plichtsverzuim als dat gedrag verband houdt met de functie. Denk bijvoorbeeld aan een politieagent die zich in het weekeinde misdraagt als voetbal-hooligan. Omdat bij strafontslag meestal geen recht op ww-uitkering bestaat is het zaak tijdig hulp te vragen aan een Ontslagspecialist, bij voorkeur van onze organisatie.

Ontslag ambtenaar wegens ziekte

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid kan pas na 24 maanden gerealiseerd worden.
Voordat de werkgever hiertoe kan overgaan moet de werkgever een herplaatsingonderzoek hebben uitgevoerd om na te gaan of er voor betrokkene passende arbeid, en in het tweede ziektejaar gangbare arbeid vacant is. De rechtspraak stelt strenge eisen aan het herplaatsingonderzoek.
Overigens kan een ontslag van de ambtenaar op andere gronden dan ziekte, tijdens de arbeidsongeschiktheid normaal plaatsvinden. Ziekte vormt geen opzegverbod.

Functioneel ontslag: ontslag ambtenaar op grond van ongeschiktheid

Een ambtenaar kan ontslagen worden op grond van ongeschiktheid. Deze ontslaggrond kan worden gebruikt als sprake is van een gebrek aan kennis en capaciteiten, maar ook vanwege karaktereigenschappen van betrokkene.
Dit betekent dat allerlei gedrag tot ongeschiktheid kan leiden. Bijvoorbeeld het niet kunnen aanvaarden van leiding, problemen in de contacten met het publiek etc.

Alvorens ontslag op basis van ongeschiktheid (disfunctioneren) mogelijk is moet werkgever aan het volgende voldoen:

-bewijslevering: De ongeschiktheid moet voldoende worden bewezen, zoals via schriftelijke documenten en functioneringsverslagen
-verbetertraject: voordat ontslag ambtenaar op grond van disfunctioneren mogelijk is dient doorgaans een verbetertraject te worden aangegaan. De ambtenaar moet voldoende de gelegenheid krijgen zijn functioneren te verbeteren en de werkgever dient hem daarbij te helpen, zonodig met het aanbieden van extra cursussen, opleiding en begeleiding.

NB: als de ongeschiktheid voortvloeit uit ziekte of gebrek gelden de regels omtrent ontslag wegens ziekte (zie hierboven).

Ontslag ambtenaar op grond van opheffing van de betrekking, overtolligheid wegens reorganisatie of inkrimping van het personeel: 'Reorganisatie ontslag'

Van opheffing van de betrekking is sprake als de werkzaamheden waarmee de betrokken ambtenaar is belast, worden opgeheven. Het is daarbij niet van belang of de werkzaamheden elders in de organisatie door anderen nog worden verricht. ‘Opheffing van de betrekking’ doet zich ook voor als een afdeling wordt opgeheven. Alle functies in de betreffende afdeling zijn dan stilzwijgend opgeheven.
Ontslag op grond van reorganisatie dan wel personeelsinkrimping betreft in de regel meer personen. Zijn deze ontslaggronden aan de orde dan gelden strikte procedureregels Zo dient over een voorgenomen reorganisatie inclusief personeelsinkrimping de ondernemingsraad worden geraadpleegd. De systematiek van de procedure die bij een reorganisatieontslag gevolgd dient te worden verschilt sterk bij het Rijk en andere overheden. In het kader van dit bestek voert het te ver daar nader op in te gaan.

Aanvullende ontslaggronden en ontslagvergoeding

In de meeste ontslagsystemen voor ambtenaren in vaste dienst is dikwijls nog een aanvullende ontslaggrond opgenomen, waarin het 'ontslag op andere gronden' mogelijk wordt gemaakt.
Deze ontslaggrond wordt in de praktijk voornamelijk gebruikt wanneer sprake is van een onverenigbaarheid van karakters. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een ontslag als ambtenaar omdat met betrokkene niet valt samen te werken, terwijl hij zijn werk op zichzelf goed doet. Het betreft meestal botsingen tussen een leidinggevende en een ondergeschikte. Deze ontslaggrond kan echter ook voor andere soorten ontslag worden gebruikt.

In de praktijk wordt deze grond ( ontslag op andere gronden) terughoudend toegepast omdat het voor de werkgever een ‘dure’ ontslaggrond is. Er dient een redelijke vergoeding te worden betaald die minstens gelijk is aan de WW en eventuele bovenwettelijke uitkering. Ingeval de betrokken ambtenaar aanspraak kan doen gelden op WW en of bovenwettelijk uitkering wordt de schadevergoeding daarmee verminderd.

Bepalend voor de eventuele omvang van een schadevergoeding is wie voornamelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan, dan wel blijven voortbestaan van de ontslag situatie. Naarmate de werkgever meer schuld heeft aan het ontstaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid, bestaat er meer aanleiding wat extra’s toe te kennen. Sommige rechtbanken zoeken aansluiting bij de kantonrechtersformule, waarbij de c-factor omstreeks de 0,25 ligt. De meeste rechtbanken volgen dat systeem echter niet.

Ontslag ambtenaar met wederzijds goedvinden

In veel van de hiervoor besproken situaties komt het niet tot een rechtszaak. Partijen treffen dan na onderhandeling een minnelijke regeling, waarbij bijv. de ontslagdatum en ontslagvergoeding wordt vastgesteld. Eén en ander wordt vastgelegd in een beëindigingovereenkomst. Teneinde een goed onderhandelingsresultaat te bereiken bij een ontslag ambtenaar kan ons kantoor u van dienst zijn. Het is van belang ons tijdig te benaderen zodat wij namens u het onderhandelingstraject kunnen aangaan.
Ook in andere gevallen kunnen wij u juridisch bijstaan indien u het niet eens bent met een jegens u genomen ontslagbesluit. Houdt rekening met de bezwaartermijn van 6 weken die niet kan worden overschreden.

 NB: het ontslagrecht voor ambtenaren zal mogelijk in 2016/2017 wijzigen. 

Direct actie: 

Als u te maken krijgt met ontslag, neem dan direct contact met ons op. Het ambtenarenontslag is een lastige materie en bij ontslag gelden korte termijnen waarbinnen gereageerd moet worden. Bij een verkeerde of te late aanpak verliest u rechten! 

Bel: 0900-123 73 24 of mail ons indien u rechtshulp wenst bij ontslag als ambtenaar.


-->!-- Onderwerp gesloten • -->

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2019 Ontslagspecialist

Contact