KLIK HIER VOOR EERSTE ADVIES

headermetsterrenv10

 

Veel werknemers kunnen bij ontslag aanspraak maken op een transitievergoeding ( de wettelijke vergoeding bij ontslag ).

Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de regels over de transitievergoeding. Meer werknemers krijgen krijgen recht op een transitievergoeding, maar de hoogte van de transitievergoeding voor oudere werknemers wordt verlaagd.  Wie heeft per 2020 recht op een transitievergoeding en hoe wordt vanaf 2020 de hoogte van de transitievergoeding berekend?

Wie heeft recht op een transitievergoeding, en wie niet?

In beginsel hebben alle werknemers die ontslagen worden recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als het arbeidscontract dat voor bepaalde tijd is aangegaan van rechtswege afloopt.

Als werknemer zelf ontslag neemt heeft hij geen recht op een transitievergoeding.

Als de werknemer echter zelf ontslag neemt omdat de werkgever ernstig verwijtbaar handelt of ernstig nalatig is, kan wel recht op transitievergoeding bestaan ( overleg hier altijd over met een ontslagspecialist ).

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst, kan een werkgever niet verplicht worden een transitievergoeding te betalen. Maar uiteraard kunnen werkgever en werknemer dat wel afspreken.

Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Ook  de werknemer die wordt ontslagen omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of ontslagen wordt na het bereiken van deze leeftijd kan geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

In het geval werkgever failliet is gegaan of in de schuldsanering terecht is gekomen bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Tot slot kan geen aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding als de CAO voorziet in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Allen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt dan deze CAO-voorziening.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de regeling die vóór 2020 bestond is dat vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bestaat, zodat een arbeidsduur van minimaal 2 jaar niet meer vereist is.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over volledige duur van het dienstverband. Elke dag telt mee.

Simpel gezegd bedraagt vanaf 2020 de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Echter dient de vergoeding tot op de dag nauwkeurig berekend te worden, afronden op halve jaren of hele jaren mag niet meer.

Hoe te berekenen? Bepaal eerst hoeveel dagen de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij de bepaling kan worden uitgegaan van de periode vanaf de eerste dag van het dienstverband tot en met de beoogde einddatum van het contract.

Voorbeeld: werknemer is op 1 januari 2002 in dienst getreden en gaat 1 april 2020 uit dienst. Hij was dan 18 hele jaren en 90 dagen in dienst.
De transitievergoeding bedraagt dan 18 x 1/3 = 6 . Daar komt dan nog bij 90 dagen/ 365 dagen  = 0,2465 ste jaar. Dat laatste getal moet vermenigvuldigd worden met 1/3, waarna de breuk 0,082 resulteert. 
Het totaal van 6 + 0,082 = 6,082 . Dit getal dient vermenigvuldigd te worden met het bruto-maandsalaris.

Wat behoort tot het bruto maandsalaris?

Kijk voor het bruto maandsalaris in het arbeidscontract of de loonstrook. Tel daarbij op de vakantietoeslag. Als er vaste eindejaarsuitkeringen, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij zijn afgesproken, dienen deze ook bij het bruto loon te worden geteld. Ook de eventuele over de voorgaande drie jaren gemiddelde bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.
De jaarlijkse bonussen, winstuitkeringen, vakantiegeld etc, dienen uiteraard door 12 gedeeld te worden om het bruto maand bedrag te bepalen, waarna dit bedrag opgeteld kan worden bij het contractuele bruto-salaris.

Maximalisering transitievergoeding

Jaarlijks wordt een plafond gesteld aan de transitievergoeding. Ongeacht de uitkomst van de vergoeding die berekend is op bovengenoemde wijze kan de transitievergoeding nooit meer dan het maximum plafond ( € 81.000 in 2019) bedragen.
Als de werknemer een jaarsalaris heeft van meer dan € 81.000 euro, dan bedraagt de maximale transitievergoeding één jaarsalaris.

Hogere vergoeding vaak mogelijk

Werkgever en werknemer mogen in onderling overleg afwijken van de wettelijke regels over de transitievoeding. Zij kunnen een ontslagvergoeding afspreken die lager of hoger is dan de wettelijke vergoeding.  In veel gevallen is een hogere ontslagvergoeding mogelijk als de ontslagreden van werkgever ter discussie kan worden gesteld. Zo kan werknemer stellen dat hij wel voldoende functioneert, zijn functie niet vervalt, er herplaatsingsmogelijkheden zijn, enzovoorts.

Rechtshulp bij ontslag

De juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben veel ervaring met ontslagzaken, meer dan 25 jaar! Wij slagen er dan ook vaak in om voor onze klanten het maximale resultaat te bereiken. Heeft u te maken met een ontslag zaak of een kwestie over de transitievergoeding?                        Bel 0900 123 73 24 of mail onze specialisten. Dat voorkomt kostbare missers. Het 1e advies is GRATIS.

 

transitievergoeding 2020

 

Ontslag dreigt, wat te doen?

Uw  baas wilt uw arbeidsovereenkomst beëindigen en presenteert u een ontslagvoorstel of ontslagbrief.

Er komen dan veel vragen bij u op, zoals:

-kan ik zomaar worden ontslagen?

-moet ik het ontslagvoorstel ( vaststellingsovereenkomst)  accepteren?;

-hoeveel bedenktijd heb ik?;

-hoe zit het met mijn WW?;

-is de ontslagvergoeding genoeg, of heb ik recht op meer?

-hoe zit het met mijn verlofdagen, vakantiedagen, bonus?

-kan ik een tegenvoorstel doen?;

-wat als ik het voorstel niet accepteer?;

-wie kan mij adviseren en helpen?

Dit zijn wezenlijke vragen. Bovendien staan uw baan en inkomen op het spel. Het inschakelen van professionele rechtshulp is daarom zeer aan te bevelen.

Vraag rechtshulp aan onze Ontslagspecialisten

De advocaten/juristen van onze organisatie hebben veel ervaring met ontslagzaken. Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht en hebben al duizenden werknemers met succes geholpen.

Neem daarom direct contact met ons op zodra u een vaststellingsovereenkomst gepresenteerd krijgt, of ontslag (bijvoorbeeld ontslag op staande voet) krijgt aangezegd.

Wat kunnen wij voor u doen?

wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

ontslaghulp werknemers 2

 

Ontslag met wederzijds goedvinden is een mooie manier om de relatie tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Naast de transitievergoeding ontvangt de werknemer vaak ook een outplacementbudget. Met dit budget kan de werknemer zijn eigen outplacementbureau zoeken.
In een vaststellingsovereenkomst staan de voorwaarden van ontslag, waarmee werkgever en werknemer akkoord zijn gegaan. Deze formele afspraken zorgen ervoor dat de kantonrechter geen toestemming hoeft te geven voor ontslag.

Begeleiding naar nieuwe baan

Een outplacementtraject biedt veel kansen voor de werknemer zodra hij ontslagen is. Outplacement is een persoonlijk traject, waarbij begeleiding naar een nieuwe baan het doel is. Hierdoor blijf je actief op de arbeidsmarkt. Vanuit goed werkgeverschap krijgt de werknemer outplacement aangeboden. Een jurist kan helpen in de onderhandelingen met de werkgever om een budget voor outplacement in de vaststellingsovereenkomst (VSO) op te nemen. Teken nooit een VSO voor een jurist het document beoordeelt heeft! Kies ook nooit voor een willekeurig outplacementbureau.

Vergelijk outplacementbureaus en ontdek met welke coach jij een klik hebt.

Outplacement zorgt dat je als werknemer niet in een gat valt na het ontslag. Het traject kan al starten tijdens de laatste periode bij je werkgever. Daarmee verloopt de overstap naar een nieuwe werkgever zo soepel mogelijk. Onderdeel van een outplacementtraject is bijvoorbeeld rouwverwerking (vanwege het afscheid nemen van de werkgever en collega’s), competentietesten, assessments, ontdekken van je persoonlijke motivatie, studieadvies, beroepskeuzeadvies en het maken van een carrièreplan. Dankzij outplacement heb je de mogelijkheid om jouw loopbaan eens helemaal om te gooien, onder begeleiding van een professioneel outplacementbureau.

Transitievergoeding en outplacement

Wanneer je langere tijd hebt gewerkt, dan krijg je bij ontslag een transitievergoeding van je werkgever. Veel werknemers gebruiken dit voor een opleiding, omscholing of loopbaanbegeleiding / outplacementtraject. Een budget voor outplacement is dus niet vanzelfsprekend. De kosten van outplacement kunnen erg verschillen. Meestal variëren deze van €2500 tot €6000. In uitzonderlijke gevallen wordt ook wel €10.000 gevraagd. Je moet dan denken aan begeleiding van een directeur naar een nieuwe functie.

Persoonlijk advies

Het vergelijken van de kosten voor outplacement doe je via Werksite. Deze organisatie heeft een landelijk netwerk van 1.250 outplacementbureaus. Zij zorgen dat je snel in contact staat met drie outplacementbureaus die aansluiten bij jouw persoonlijke wensen. Daarbij houden zij o.a. rekening met de regio, branche, leeftijd, beroep en werkervaring.
Een adviseur van Werksite staat je persoonlijk te woord. Bel 085 – 40 195 40 om een persoonlijk advies te krijgen. Je kan ook zelf de bureaus vergelijken op deze pagina: www.werksite.nl/outplacement.
Besef dat outplacement een unieke kans is. Eenmaal in je loopbaan ga je met een professionele begeleider kijken naar jouw wensen. Waar krijg je voldoening van, wat motiveert je, welke branche lijkt je interessant, hoe combineer je privé en werk op een goede manier? Al deze punten komen aan bod tijdens het outplacementtraject. Dat maakt dat ontslag toch nog een positieve kant heeft. Neem daarom de tijd voor het vinden van een goed outplacementbureau. Vergelijk het aanbod en zorg dat je een klik voelt met de coach die jou gaat begeleiden.
 

vaststellingsovereenkomst 2020 2

Het arbeidsrecht staat niet stil, maar is altijd in beweging, vooral de laatste jaren. Telkens wordt het recht aangepast aan de economische situatie. Ook per 1 januari 2020 zal het arbeidsrecht ingrijpend worden gewijzigd.

Wet arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben vooral tot doel ontslag voor werkgevers eenvoudiger te maken en de hoeveelheid flexibele contracten in te dammen. Het pakket veranderingen in het arbeidsrecht draagt de naam 'Wet Arbeidsmarkt in Balans', kort gezegd WAB.
Wat gaat er concreet veranderen? Hieronder de meest opvallende wijzigingen.

Ontslag eenvoudiger

Werkgevers klaagden de afgelopen jaren over het feit dat het geven van ontslag te moeilijk is geworden. Dit vanwege de starre voorwaarden waaraan een ontslaggrond ( bijvoorbeeld disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie ) moet voldoen.
Bovendien moet werkgever de werknemer die voor ontslag in aanmerking komt proberen te herplaatsen.
De wetgever komt de werkgever deels tegemoet. De ontslagvoorwaarden worden versoepeld. Als bijvoorbeeld een werkgever niet 100% kan aantonen dat werknemer disfunctioneert, kan ontslag eventueel toch worden toegewezen als er tevens sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Ofwel, ontslagredenen kunnen bij elkaar worden opgeteld, wat voorheen niet kon.
Wel kan de rechter bij deze ‘cumulatie’ van ontslaggronden bepalen dat werkgever een hogere ontslagvergoeding verschuldigd is. Een verhoging met 50% is mogelijk.

Transitievergoeding versoberd voor oudere werknemers

Tot 1 januari 2020 hebben werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst zijn recht op een hogere transitievergoeding dan werknemers die jonger zijn. Dat verschil in transitievergoeding afhankelijk van leeftijd gaat vervallen.

Transitievergoeding al vanaf dag 1

Tot 1 januari 2020 hebben alleen werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn recht op een transitievergoeding. Die eis vervalt. Per 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.
 

Wanneer is sprake van een vast contract?

Per 1 januari 2020 wijzigt de zogenaamde ‘ketenregeling’. De ketenregeling bepaalt na hoeveel tijdelijke contracten er sprake is van een vast contract.
Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgever en werkgever 3 tijdelijke contracten van bij elkaar maximaal 3 jaar aangaan voordat er sprake is van een vast contract. Voor 1/1/2020 is al sprake van een vast contract na 2 jaar.

Oproepwerknemers krijgen meer rechten

De positie van oproepwerknemers wordt verbeterd. Zo moeten na invoering van de Wab werkgevers oproepmedewerkers minstens 4 dagen van te voren oproepen voor werk. Bovendien moet de werkgever na 12 maanden de werknemer een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Arbeidsrecht volgens Burgerlijk Wetboek ook voor ambtenaren

Ambtenaren hebben te maken ‘eigen’ arbeidsrechtelijke regels. Per 1 januari 2020 zal het gewone arbeids- en ontslagrecht uit het Burgerlijk wetboek echter ook gaan gelden voor ambtenaren ( met uitzondering van politie en militairen).

Vaststellingsovereenkomst in 2020

Zoals gezegd wordt het voor werkgever wat eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Dat zal een effect hebben op de onderhandelingspositie van partijen. Of dit echter zal leiden tot een hogere of lagere ontslagvergoeding af te spreken in vaststellingsovereenkomst is onduidelijk. Enerzijds heeft het soepelere ontslagrecht een dempende werking op de ontslagvergoeding, anderzijds kan de verhoging tot 50% bij cumulatie van ontslaggronden ( zie hierboven ) leiden tot hogere vergoedingen.
Wat onveranderd zal blijven is de populariteit van de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst zal naar verwachting ook na invoering van de Wab de populairste ontslagroute blijven. Ontslag via de rechter of het UWV is namelijk vaak omslachtiger en duurder.

Hulp van specialist bij vaststellingsovereenkomst en ontslag

Zelf onderhandelen over een ontslag of over een vaststellingsovereenkomst is niet aan te raden. Een kostbare fout is zo gemaakt. Vraag daarom altijd hulp aan onze specialisten..
Bel 0900 123 73 24 of mail onze ontslagspecialisten. Wij zorgen voor het optimale resultaat. Het eerste advies is bovendien GRATIS

Daarom ontslagspecialist

  • Specialist in ontslagzaken
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven, snelle actie
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  • Betaalbare adviezen

Contact informatie:

© 2019 Ontslagspecialist

Contact